Hopp til innhald

MGBEN101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk, litteratur og tekstkunnskap med fagdidaktikk 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i faget Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 1 består av følgende to emner, hvert på 15 studiepoeng (sp):

 • Engelsk språk og didaktikk 1
 • Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk 1

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1 for 1.-7. trinn gir en innføring i engelsk språk og fagdidaktikk med spesiell vekt på begynneropplæring. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp, og emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og norsk. Der det er relevant, vil man vil også sammenligne med andre språk. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt.

Emnet omfatter engelskundervisning for hele barnetrinnet. Dette inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur inkludert forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk og kunnskap om hvordan man analyserer forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk.
 • har kunnskap om hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring
 • har kunnskap om læreplanverket, og læremidler for engelskfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan snakke og skrive engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelsk.
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem
 • kan identifisere og forklare grunnleggende språklige forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Det er i prinsippet obligatorisk studiedeltakelse ved all undervisning. Det er en forutsetning at studentene er til stede, og slik tar ansvar for og aktivt del i læringsarbeidet i klassen.

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentene må levere inn og motta veiledning på et utkast av oppgaven som utgjør 60 % av eksamenskarakteren.
 • 80% oppmøte til undervisning

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravet, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester

Vurderingsform

Deleksamen.

Eksamen består av to deler: en tretimers individuell skriftlig kunnskapsprøve og en skriftlig individuell oppgave. Kunnskapsprøven teller 40 % og oppgaven teller 60 %.

Tid for kunnskapsprøven og innlevering av oppgaven blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kunnskapsprøve: ingen

Oppgave: ingen begrensninger

Mer om hjelpemidler