Hopp til innhald

MGBMA101 Matematikk 1, emne 1 - Begynneropplæring i matematikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Begynneropplæring i matematikk, 15 sp er første del av 30 sp obligatorisk kurs i matematikk.

Innhold i kurset og praksis vil sees i sammenheng.

I dette emnet arbeides det særlig med begynneropplæring og overgang mellom barnehage og skole innen utvikling av matematisk tenkning og språk. Det vil fokuseres på kreative arbeidsformer i matematikk og arbeid med de grunnleggende ferdigheter som regning, skriving, lesing, og muntlig og digitale ferdigheter for å få innsikt i matematikk. Utforsking av sammenhenger mellom tall og generalisering og algebraisk tenkning, vektlegges. Kunnskap om muligheter og begrensninger ved ulike representasjoner og ulike læremidler, også digitale, er et gjennomgående tema. Arbeid med historisk utvikling av matematikk, skal gi spesielt innsikt i elevers utvikling av forståelse for tall og måleenheter. Vurdering for læring i matematikk vektlegges og sees i sammenheng med tilpasset opplæring og forebygging av matematikkvansker. Matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets betydning i samfunnet, vektlegges.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap innen geometri og måling, statistikk, hele tall inkludert posisjonssystem, regnestrategier og algebraisk tenkning, med spesiell vekt på begynneropplæring
 • Kunnskap om matematiske lærings- og utviklingsprosesser og hvordan legge til rette for at alle elever kan ta del i slike prosesser 
 • kunnskap om representasjonsformer knyttet til emnets matematiske tema og hvordan bruk av og overganger mellom representasjoner kan styrke elevers læring
 • kunnskap om matematikkens historiske utvikling, med vekt på utviklingen av tallbegrep, tallsystem og måling
 • kunnskap om bruk av ulike læremidler og digitale verktøy og læringsprogrammer og kjenne til muligheter og begrensninger ved disse
 • kunnskap om kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk med spesiell vekt på begynneropplæringen
 • kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen med særlig blikk på overgang fra barnehage til skole

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning innen emnets matematiske tema for alle elever med fokus på variasjon, kreativitet og elevaktivitet i begynneropplæring
 • kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking, med spesiell vekt på småskoletrinnet
 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring og kreativitet og som utvikler de grunnleggende ferdighetene i matematikk
 • vurdere elevenes måloppnåelse, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • bruke og begrunne formål for relevante kartleggingsverktøy i matematikk
 • forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer lærevansker i matematikk

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene er varierte og kan være forelesing, fagseminar, observasjon, gruppearbeid i større og mindre grupper, studentframlegg og individuell veiledning. Arbeidsformene stiller krav om selvstendig fordypning i pensumlitteratur og aktiv tilnærming til problemstillinger studentene blir presentert for. En forventer at studentene organiserer kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre arbeidskrav:

 • Bruk av digitale verktøy i et undervisningsopplegg med demonstrasjon i seminargruppe.
 • Innlevering av et faglig arbeid.
 • Akademisk lesing: Studentene presenterer en faglig artikkel på et seminar.

Minst ett av arbeidskravene vil være knyttet til praksis. Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i de fire påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.