Hopp til innhald

MGUMA101 Matematikk 1, emne 1 - Undervisning i matematikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

I Matematikk 1 møter studentene matematikkdidaktiske og matematikkfaglege tema som er relevante for matematikkundervisning på trinnene 5-10.

Matematikk 1 er delt opp i følgende emner:

 • Emne 1: Undervisning i matematikk
 • Emne 2: Læring i matematikk

Denne planen omtaler emne 1.

Til sammen dekker emne 1 og 2 læringsutbyttet for Matematikk 1 beskrevet i de Nasjonale retningslinjene for Grunnskulelærarutdanningen 5-10.

Begge emner i Matematikk 1 omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på 5.-10. trinn. Matematikklærerrollen og undervisning og læring i matematikk står i fokus. Dette inkluderer ulike undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, læremiddel og verktøy, og læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget. De matematiske temaene er tall og tallforståelse, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning.

Arbeidet i emne 1 vil integrere faglige og didaktiske aspekter. De matematikkfaglige temaene er tall og tallforståelse, prealgebra, algebra og funksjoner. Dette innebærer arbeid med utviklingen av tallbegrepet fra heltall til rasjonale og reelle tall, og tilhørende utvikling av algoritmer for tallregning. Ulike aspekter ved brøk, og sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent og koblingen til proporsjonalitet behandles. Ulike aspekter ved algebra, herunder funksjonsaspektet og variabelbegrepet behandles. I forbindelse med algebra skal studentene arbeide også med overgangen fra aritmetikk til algebra.

I emnet vil forskningsorienterte aktiviteter som å lese og diskutere pensumrelevante matematikkdidaktiske artikler være aktuelt.

I emnet blir det også vektlagt arbeid med fagdidaktiske tema som grunnleggende ferdigheter, læremiddel, undervisningsrollen, og instrumentell og strukturell forståelse.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • dybdekunnskap om og undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på trinn 5-10, knyttet til tall, algebra og funksjoner.
 • kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer.
 • kunnskap om grunnleggende ferdigheter i matematikk i relasjon med utvikling av matematisk kompetanse.
 • kunnskap om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
 • kunnskap om matematikkfagets innhold på de ulike trinnene i grunnskolen og i videregående skole innenfor tall, algebra og funksjoner.
 • kunnskap om overgangene fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående skole.

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 5-10, med fokus på variasjon og elevaktivitet, knyttet til tall, algebra og funksjoner
 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis, knyttet til tall, algebra og funksjoner
 • analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder fra ulike perspektiver på kunnskap og læring, knyttet til tall, algebra og funksjoner
 • kommunisere med elever, enkeltvis og i ulike gruppesammensetninger, lytte til, vurdere og gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking, knyttet til tall, algebra og funksjoner

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med andre fag, kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • innsikt i matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Detaljer i forbindelse med organiseringen av undervisning i emnet vil fremkomme i semesterplanen som blir utdelt ved emnets start.

Gjennom studiet skal studentene få erfaring med arbeidsformer som er relevante i grunnskolen og som skal gi grunnlag for diskusjoner om skolens arbeidsformer.

Arbeidsformene skal veksle mellom forelesning, diskusjoner, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe.

Deler av pensum arbeides med som selvstudium og det legges opp til at deler av lærestoffet arbeides med gjennom organiserte kollokviegrupper. Veiledning inngår som en naturlig del i de fleste aktiviteter.

Obligatorisk læringsaktivitet

For studenter som har emnet som Fag 1:

Tre arbeidskrav knyttes til emnet:

 • Arbeidskrav 1 er et individuelt skriftlig arbeid knyttet til emnets matematikkfaglige- og didaktiske tema.
 • Arbeidskrav 2 er et individuelt arbeid, knyttet til emnets matematikkfaglige- og didaktiske tema, som skal presenteres muntlig for medstudenter og faglærer.
 • Arbeidskrav 3 er et gruppearbeid knyttet til praksis. Det skal leveres en skriftlig rapport.

For studenter som har emnet som Fag 2:

 • Arbeidskrav 1 er et individuelt skriftlig arbeid knyttet til emnets matematikkfaglige- og didaktiske tema.
 • Arbeidskrav 2 er et individuelt arbeid, knyttet til emnets matematikkfaglige- og didaktiske tema, som skal presenteres muntlig for medstudenter og faglærer.
 • Arbeidskrav 3 er et gruppearbeid knyttet til praksis. Tema er profesjonsfaglig digital kompetanse. Studentene skal planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg der det blir brukt digitale verktøy. Undervisningsopplegget skal presenteres for medstudenter og det skal leveres en skriftlig rapport.

Generelt:

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene.

Noen av undervisningsøktene vil være obligatoriske. Hvilke økter dette er snakk om vil framkomme i semesterplanen som utdeles ved semesterstart.

Alle arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen.   Hvis et arbeidskrav blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent ett eller flere arbeidskrav får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativt arbeidskrav gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator og andre hjelpemidler som spesifisert av emneansvarlig faglærer.

Mer om hjelpemidler