Hopp til innhald

PL419 Reguleringsplanar og analyser

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Reguleringsplanar som verktøy i fysisk planlegging. Reguleringsplanar for tiltak og anlegg som t.d. vegar, massetak, kraftstasjonar. Analyse av planområde

Læringsutbytte

Kunnskap om:

  • Reguleringsplanar som verkty i fysisk planlegging
  • Planprosessar
  • Krav til innhald og planframstilling

Ferdigheiter til å:

  • kunne gjennomføre analyser av planområde som er tilpassa plansituasjonen.
  • Bruk av ArcGIS til analyser og utforming av grunnlagsmateriale til reguleringsplanar

Kompetanse:

  • Forstå og vurdere reguleringsplanar
  • Kunne tilpasse fagleg grunnlagsmateriale og gje faglege innspel i planprosessar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Pl417 Arealplanlegging

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar og seminar. Praktisk prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gruppeoppgåve: analyse av planområde og

utarbeiding av grunnlagsmateriale og planfagleg innspel til reguleringsplan for inngrep og anlegg.

Vurdere framlegg til reguleringsplanar.

Godkjent arbeidskrav er ein føresetnad for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 4 timar

Bokstavkarakter A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel