Hopp til innhald

DAT154 Programvarearkitektur og applikasjonsutvikling

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Faget omhandler utvikling av større applikasjoner med fokus på begreper og teknikker for programvarearkitektur, programmeringsmønstre og grafiske brukergrensesnitt. Faget er teknologisk forankret i utvikling av grafiske desktop applikasjoner for Windows ved bruk av Windows SDK (Software Development Kit) og programmeringsspråket C++, NET plattformen og programmeringsspråket C# med tilhørende rammeverk.

Innhold:

 • Programvarearkitektur
 • Hendelses- og meldingsorientert programvare
 • Programmeringsmønstre
 • Modul-basert programvare
 • Implementasjon og analyse av grafiske grensesnitt
 • Universell utforming, tilpasse programvare til brukere med nedsatt funksjonsevne
 • Databaseintegrasjon, tilgang og spørringer fra applikasjoner
 • Programmering mot plattform-APIer og rammeverk
 • Vindushåndtering
 • C#-spesifikke språkkonstruksjoner
 • Flerspråksapplikasjoner og -utvikling
 • Programmering av større applikasjoner

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare oppbygning av .NET plattformen samt tilførende begreper og prinsipper
 • Forklare prinsipper for programmering mot Windows SDK
 • Forklare programvaremønstre
 • Forklare begreper og prinsipper for programvarearkitektur
 • Forklare prinsipper og elementer i grafiske brukergrensesnitt
 • Gjøre rede for prinsipper for universell utforming av brukergrensesnitt

Ferdigheter

 • Designe og analysere programvarearkitektur for middelstore applikasjoner
 • Utvikle programvare med grafisk brukergrensesnitt
 • Anvende og vurdere bruk av programvaremønstre i praktisk programvareutvikling
 • Bruk av utviklingsverktøy til test og feilfinning i større programvare

Generell kompetanse

 • Arbeid i gruppe
 • Begrunne valg av programvarearkitektur
 • Dokumentere skriftlig valg av programvarearkitektur

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT105 Videregående programmering eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Programmeringsøvinger og prosjektarbeid. Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. 

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD112 - Utviklingsverktøy/C#/.NET - Reduksjon: 5 studiepoeng