Hopp til innhald

ING107 Innføringsemne for maskiningeniører

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen kjemi for maskiningeniører (modul 1) og teknisk tegning og måleteknikk (modul 2).

Modul 1:

 • Grunnstoffene og periodesystemet
 • Bindinger og masseberegninger
 • Navnsetting av organiske og uorganiske forbindelser
 • Gasser og løsninger
 • Energiforhold i kjemiske reaksjoner og grunnleggende termodynamikk
 • Kjemisk likevekt, syrer og baser og fellingsreaksjoner
 • Redoksreaksjoner, elektrokjemiske celler, korrosjon og batterier
 • Polymerkjemi

Modul 2:

 • Maskintegning
 • Måleteknikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Modul 1:

 • Ha oversikt over den systematiske oppbyggingen av grunnstoffene og periodesystemet og ha kunnskap om ulike bindingstyper
 • Ha kjennskap til kjemiske navn og formler for uorganiske og organiske forbindelser
 • Ha kunnskap om likevekter i kjemiske reaksjoner og ha kjennskap til massevirkningsloven
 • Ha kunnskap om prinsippet for redoksreaksjoner og kunne beskrive grunnleggende teori for virkemåten til elektrokjemiske celler
 • Ha kunnskap om energiendringer i kjemiske reaksjoner og prosesser

Modul 2:

 • Kandidaten skal redegjøre for grunnleggende kunnskap om verkstedsteknisk måleteknikk
 • Kandidaten skal ha opparbeidet et faglig grunnlag for til å tegne projeksjonstegninger

Ferdigheter

Modul 1:

 • Kunne utføre masse- og konsentrasjonsberegninger og kunne beregne cellepotensial for elektrokjemiske celler
 • Kunne beregne reaksjonsentalpien for en kjemisk reaksjon ved bruk av ulike metoder
 • Kunne avgjøre i hvilken retning en gitt kjemisk prosess skjer spontant
 • Kunne beregne pH i syrer og baser
 • Kunne utføre likevektsberegninger

Modul 2:

 • Kandidaten skal kunne tegne maskindeler i projeksjon.
 • Kandidaten skal kunne benytte og tilpasse et DAK-program etter standardiserte krav.
 • Kandidaten skal kunne benytte tegne- og redigeringsfunksjoner, lagstruktur, skravur, snitt, målsetting og plotting.
 • Kandidaten skal kunne benytte tegningsframstilling etter Norsk Standard.
 • Kandidaten skal kunne kontrollere om produserte maskindeler oppfyller krav til størrelse og geometri
 • Kandidaten skal kunne benytte måleverktøy og måleinstrument som er nødvendig for å kunne framstille og kontrollere maskindeler.

Generell kompetanse

Modul 1: Kunne benytte kjemiske kunnskaper og metoder til problemløsning også innen andre fagfelt

Modul 2: Kandidaten skal kunne benytte maskintegning til å kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger

Begge moduler: Kunne kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Regneøvinger
 • Laboratorieøvinger
 • DAK laboratorium

Obligatorisk læringsaktivitet

Modul 1:

6 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne å gå opp til eksamen.

 Modul 2:

 • 3 Godkjente laboratorieøvelser. Obligatorisk oppmøte på laboratorium.
 • En godkjent laboratorierapport gruppevis må være bestått.

Alle obligatoriske arbeidskrav/forprøver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen, med en tegneeksamen og en skriftlig skoleeksamen.

Tegneeksamen utgjør 25% av endelig karakter og den skriftlige eksamen utgjør 75% av endelig karakter.

På den skriftlige eksamen vil arbeidsfordelingen være 2/3 fra modul 1 og 1/3 fra modul 2.

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Tabeller og formelsamling (Cappelen, P. T. m. fl.). Periodesystemet.

Mer om hjelpemidler