Hopp til innhald

LEI104 Eiendomsdannelse ved oppmålingsforretning

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Kurset er et praktisk orientert kurs i utføring av oppmålingsforretning, der utføring av feltarbeid er en sentral del av kurset. I kombinasjon med forelesninger skal studentene gjennom utføring av reelle oppmålingsforretninger få forståelse av vårt norske system for danning av eiendommer.

Kurset gir en grundig innføring i matrikkelloven og saksbehandling for deling av eiendom basert på at studentene i grupper utfører reelle kartforretninger i samarbeid med en eller flere kommuner. Studentene utfører arbeidet med varsling av forretning, merking og måling av eiendomsgrenser, samt dokumentasjon for matrikkelføring. Feltarbeidet blir gjennomført som et integrert opplegg med kurset LEI105 Eiendomslandmåling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • kunnskap om eiendomsdanning
  • kunnskap om matrikkelloven og matrikkelen
  • kunnskap om utføring av oppmålingsforretninger
  • kunnskap om rettsvirkninger av oppmålingsforretninger

Ferdigheter

  • kunne gjennomføre en oppmålingsforretning med føring av protokoll
  • utrede om rettsvirkninger av en oppmålingsforretning

Generell kompetanse

  • Ha forståelse av hvordan eiendommer oppstår og privatrettslige og offentlegrettslige virkninger av oppmålingsforretning

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

LEI103 Eiendom og matrikkel

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og feltarbeid i form av forberedelser og gjennomføring av oppmålingsforretning.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 obligatorisk innlevering må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

  • Prosjektoppgave (40 % av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen
  • Muntlig eksamen (60 % av endelig karakter)

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler