Hopp til innhald

ME6-1001 Statistikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Analytisk og beskrivande statistikk. Statistisk programvare er eit naudsynt hjelpemiddel.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten skal

 • kjenne dei mest grunnleggjande omgrepa innan statistikkfaget
 • gjere greie for sannsynsrekning og kombinatorikk
 • gjere greie for bruken av beskrivande statistikk
 • kunne gjere greie for hypotesetesting og konfidensintevall

Ferdigheiter:

Studenten kan

 • gjennomføre statistiske testar ved hjelp av tabellar
 • gjennomføre statistiske testar ved hjelp av SPSS
 • nytte både parametriske og ikkje-parametriske metodar for å analysere eit kvantitativt datamateriale
 • utføre enkel sannsynsrekning
 • tolke datautskrifter i emnet statistikk
 • gjennomføre datainnsamlingar og analysere data

Generell kompetanse:

Studenten

 • Forstår parametrisk og ikkje parametrisk statistikk
 • forstår prinsippet med statistiske testar
 • kan lese vitskapelege artiklar der statistikk vert nytta som metode
 • forstår sterke og svake sider ved statistiske analyser

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, oppgåveseminar og dataøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil to skriftlege arbeidskrav som skal løysast individuelt eller i gruppe. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovlege hjelpemiddel: kalkulator.

Stastistiske tabellar og formelark vert delte ut på eksamen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 13,5 studiepoeng
 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ME6-1003 - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØA115 - Statistikk for økonomar - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1114 - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng