Hopp til innhald

NAB2052 Marint maskineri

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Grunnleggende kunnskaper om motoranlegg og maskinromssystemer innenfor teknisk skipsutstyr.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal ha kjennskap til marine motorers oppbygning og virkemåte. De skal ha kjennskap til dieselmotorens systemer og bli kjent med små, mellomstore og store dieselmotorer. Studentene skal ha kunnskap om drift av skip og motoranlegg, maskiner drevet med damp og gass, i tillegg til å ha kunnskap om kuldeanlegg og hydrauliske systemer.

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne utføre enkle bunkerskalkulasjoner, kuldetekniske beregninger og hydrauliske beregninger.

- Kompetanse:

Studentene skal ha kjennskap til funksjonsprinsipper for skipsmaskineri og hjelpemaskineri på skip, i tillegg til allmenn kjennskap til tekniske uttrykk vedrørende skipsmaskineri på ledelsesnivå i henhold til STCW 78 as Amended, tabell A-II/2. De skal også ha kjennskap om sikkerhetstiltak om bord i henhold til ISPS-koden.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

NAB1001 Fysikk, NAB2011 Varme og Strømningslære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, eventuelle ekskursjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Skriftlige innleveringer (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart).

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100 % på endelig karakter.

Gradert karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler