Hopp til innhald

NAB3027 Ledelse av maritime organisasjoner

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Faget omhandler sentrale tema i fagene ledelse og organisasjon med vekt på utfordringer innen organisasjonskultur, samarbeid og konflikt, team og endring.  Det blir fokusert på tema, utfordringer og dilemma som er av viktighet for oppgaven som maritim leder ombord.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

  • Studentene har bred kunnskap om sentrale tema, teorier og problemstillinger i fagene ledelse og organisasjon.  
  • De kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet.
  • De er godt kjent med begreper om grupper og team, samarbeid, konflikter og konflikt-håndtering, motivasjon og endring og de utfordringer og dilemmaer som oppstår her.  
  • De er i stand til å kunne oppdatere sine kunnskaper innenfor fagområdet.

- Ferdigheter:

  • Studentene kan anvende teori fra pensum for å gjenkjenne, analysere og forklare sentrale tema innenfor faget med vekt på utfordringer og dilemmaer.  
  • De kan reflektere over egen faglig utøvelse, og finne frem til, vurdere og henvise til fagstoff for å belyse en problemstilling.

- Kompetanse:

  • Studentene har innsikt i sentrale utfordringer og dilemmaer innenfor faget ledelse, hvordan samarbeid kan skapes og konflikter håndteres.
  • Studentene kan planlegge og gjennomføre faglige prosjekter som strekker seg over tid og bidra aktivt til resultat og gjennomføring
  • Studentene har innsikt i egen væremåte og lederstil samt er kjent med etiske krav og utfordringer innen fagområdet
  • Studentene har forutsetninger for å utvikle egen lederstil og reflektere over hvordan en selv og andre kan bli stimulert til å lære, utvikle seg og vokse som menneske

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør være i stand til å forstå og uttrykke seg på engelsk, og ha evne til kritisk tenking.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i plenum

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler