Hopp til innhald

BAMM1001 Maritim IT

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg:

 1. Standardsystemer om bord, med sine styrker og svakheter, og arbeid med disse systemene.
 2. Feilsøking, analyse av feil og avvik, samt testing og inspeksjon.
 3. Sikkerhet på grunnleggende og avansert nivå.
 4. Introduksjon til automatisering, ny utvikling og trender.
 5. Fordeler og utfordringer med automatisering, og ulike nivåer av autonomi.
 6. Prinsipper for integrasjon av nye systemer, herunder også kommisjonering, påvirkning og leveranse av input.
 7. Rammer og regelverk, samt ledelse og administrasjon knyttet til maritim IT

Læringsutbytte

Kandidaten: 

 • Har bred kunnskap om IT-baserte standardsystemer om bord, inkludert miljøkrav
 • Har inngående kunnskap om klassifisering av vanlige IT-systemer om bord og bruken av disse, herunder også nettverk, rutere, brannmur, identitets-, fil- og e-postservere.
 • Har bred kunnskap om prinsippene for kommisjonering og testing
 • Har kunnskap om vanlige sikkerhetsprinsipper og hvordan man kan unngå angrep og sikkerhetsutfordringer
 • Har kunnskap om grader av automatisering/autonomi
 • Har bred kunnskap om fordeler og ulemper med grader av automatisering og autonomi
 • Har bred kunnskap om fordeler og ulemper med grader av automatisering
 • Har kunnskap om nye trender som big data, smart ships, block chain, o.l.
 • Har kunnskap om selskapers policy og standarder
 • Har inngående kunnskap om ledelsesoppgaver som forvaltning, kontrakter, vedlikeholds- og serviceavtaler, ISO 20 000, m.fl.

Kandidaten:

 • Kan identifisere standardsystemer om bord og forstår hvordan disse installeres.
 • Kan benytte muligheter for hjelp og grunnleggende fjernhjelp
 • Kan lede og styre elektronisk kommunikasjon, e-post og sosiale media
 • Kan undersøke og prioritere når system ikke virker
 • Kan bekrefte korrekt ytelse etter at en endring har blitt gjort (versjonskontroll)
 • Kan demonstrere hvordan malware kan infisere systemer, hvordan dette kan oppdages og forhindres
 • Forstår og kan gjennomføre grunnleggende trusselvurderinger
 • Kan forholde seg til og opprettholde standarder for BYOD (bring your own devices)

Kandidaten:

 • Kan diskutere risikostyring og -kontroll, samt hvordan integrere problemstillinger relatert til maritim IT i ISM systemet med rederiledelse, klasseselskap og myndigheter.
 • Kan bidra i designprosessen og gi innspill og tilbakemelding om maritim IT knyttet til oppdateringer, ettermontering av utstyr og prosjektering av nybygg.
 • Lokalisere og forholde seg til regelverk og standarder relevant for maritim IT og maritim IT-sikkerhet.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor maritim IT 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning. Forelesninger, flipped classroom, praktiske øvelser og egenstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen. 

Vurderingsform

Mappeeksamen - 50%

Hjemmeeksamen - 50%

Begge eksamensdelene må bestås.

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterskala A-F

Faglig overlapping

 • EVN1006 - Maritime IT-system og sikkerheit - Reduksjon: 7,5 studiepoeng