BIO120 Matematikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi et grunnlag for undervisningen i kjemi, statistikk og instrumentell analyse ved at studentene får opplæring i matematisk logisk tenkemåte og bruk av abstrakte symboler samt trening i ulike regneteknikker. Emnet skal også gi et nødvendig grunnlag i matematikk for en fremtidig yrkesutøvelse innen medisinsk laboratorieteknologi.

 

Innhold

 • Grunnleggende matematiske regneregler og begreper
 • Lineære og ikke-lineære funksjoner
 • Grafiske framstillinger og teknikker
 • Likninger og ulikheter
 • Trigonometriske funksjoner
 • Logaritmer og eksponentialfunksjoner
 • Derivasjon og integrasjon
 • Funksjonsdrøfting

Læringsutbytte

Ved fullført emne BIO120 Matematikk skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for funksjonstype fra et gitt funksjonsuttrykk og for sammenhengen mellom den deriverte/dobbeltderiverte og grafen
 • Gjøre rede for betingelsene for horisontale og vertikale asymptoter til en funksjon og for hvordan man finner funksjonens nullpunkt
 • Gjøre rede for hva som menes med det bestemte og ubestemte integralet til en funksjon

Ferdigheter

 • Gjøre beregninger som involverer prosentregning, størrelser og enheter samt kunne bruke grunnleggende regneregler for reelle tall i praktisk regning
 • Løse 1. og 2. gradslikninger med én ukjent, og kunne løse lineære ligningssystem med to ukjente
 • Regne med logaritmer og eksponentialfunksjoner samt kunne løse likninger med disse
 • Utføre derivasjon og integrasjon av enkle og noen sammensatte funksjoner
 • Utføre funksjonsdrøfting og tegne grafen til en funksjon
 • Bestemme vinklene i trekanter ved hjelp av trigonometriske funksjoner
 • Bruke formeleditor i Word og plotte kurver i Excel

Generell kompetanse

 • Bruke ferdigheter og kunnskaper i matematikk på problemstillinger innen kjemi, statistikk og i praktisk laboratoriearbeid
 • Ha forståelse for nytteverdien og bruksområdet til matematikk i eget fagfelt

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Regneøvinger. Øvinger på datalaboratoriet. Innleveringsoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 øvinger på datalaboratoriet med obligatorisk frammøte og innlevering og 4 teoriinnleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Dataøvinger og innleveringer skal gjøres individuelt.

Godkjente øvinger på datalaboratoriet er gyldige i seks påfølgende semestre.

Godkjente teoriøvinger er gyldige i tre påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar, osv.)

Mer om hjelpemidler