Hopp til innhald

DRA306 Mellom sal og scene

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i høstsemesteret andre studieår.

Emnet setter hovedfokus på planlegging, tilrettelegging og oppsetting av klasseforestillinger i skolen. 15 dagers prosjektpraksis i grunnskolen inngår i emnet.

Planlegging, tilrettelegging og oppsetting av dramatiske klasseforestillinger i skolen står sentralt.

Det settes fokus på lærerens rolle som inspirator, veileder og instruktør. Arbeid med devising strategier, utforsking av dramatiske uttrykksformer og bruk av sceniske og musikalske elementer inngår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

  • Fagteori
  • Teatrale virkemidler

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten bruke:

  • Devisingstrategier for å utvikle dramatiske klasseforestillinger
  • Sceniske og musikalske element i dramatiske klasseforestillinger

Generell kompetanse

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

  • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre dramatiske klasseforestillinger i skolen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Workshops, studentstyrte verksteder, forelesninger, veiledning, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, skriftlige oppgaver og praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

  • Oppmøte i minst 80% av undervisningen. Den enkelte student er selv ansvarlig for å følge med på når fraværet går utover det som aksepteres.
  • Praksisgruppen leverer en skriftlig prosjektskisse knyttet til arbeid med en forestilling i grunnskolen. Skissen skal være på maksimum 1000 ord. Den skal inneholde tematikk, progresjon og arbeidsfordeling mellom studentene.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 5 dager. Hjemmeeksamen er knyttet til analyse av eget forestillingsprosjekt i praksisklassen, samt kortsvarsoppgaver. Omfang:

  • Hoveddel (analyse) ca. 2500 ord
  • Kortsvarsdel ca. 500 ord.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler