Hopp til innhald

ING172 Klassisk mekanikk og termodynamikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

 • Kinematikk: Bevegelse i tredimensjonalt rom
 • Dynamikk: Newtons lover på vektorform
 • Bevaringslover: Energi, bevegelsesmengde og spinn
 • Termodynamikk: Tilstands-variabler, ideell gasslov, varmekapasitet og latent varme, energitransport, termodynamikkens hovedsetninger

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten:

Kunnskaper

 • Kunne beskrive bevegelse i rommet matematisk.
 • Ha inngående kjennskap til sammenhengen mellom krefter og bevegelse.
 • Ha kjennskap til hvorfor bevaringslover er sentrale i fysikk.
 • Ha inngående kjennskap til hvordan bevaring av energi, bevegelsesmengde og spinn kan brukes til å beregne objekters bevegelse.
 • Ha kjennskap til grunnleggende begreper i termodynamikk
 • Ha kjennskap til termodynamikkens hovedsetninger og konsekvenser av disse

Ferdigheter

 • Utføre beregninger (analytisk og numerisk) på modellsystemer ved hjelp av Newtons bevegelseslover.
 • Utføre beregninger (analystisk og numerisk) på modellsystemer ved hjelp bevaringslover.
 • Utføre beregninger (analytisk og numerisk) av varmestrømmer
 • Utføre beregninger med energiflyt i kvasistatiske termodynamiske prosesser.
 • Beherske et relevant begreps- og formelapparat.

Generell kompetanse

 • Forstå og formidle fysiske tankemåter og metoder, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.
 • Kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske innleveringer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eventuell endring av eksamensform innen 1. mars/1. oktober.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator, Læreboken.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG103 - Mekanikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG141 - Mekanikk og materialprøving - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FOA033 - Fysikk for bygg, mekanikk og fluidmekanikk - Reduksjon: 5 studiepoeng