Hopp til innhald

INN510 Bærekraftig Entreprenørskap

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet introduserer studenten til fagområdet entreprenørskap og gir innsikt i forskningsbasert kunnskap hvor entreprenøren eller entreprenørskapsbegrepet er i fokus. Det belyser hva entreprenørskap er og gir innsikt i begreper som berører individuelle egenskaper ved entreprenørskap, betydning av nettverk og samarbeid, entreprenørers teknologiorientering, innovasjonsgrad og internasjonale vekstorientering, entreprenørskap og sårbarhet, strategiske vurderinger og hvordan regionale, næringsmessige eller andre kontekstuelle forhold påvirker entreprenører og entreprenørskap. Kurset vil i tillegg belyse entreprenørskap og sosialt ansvar (ansvarlig innovasjon). Studentene vil også få øving i å skrive et kort gruppebasert essay under veiledning hvor de diskuterer et konkret entreprenørskapscase i lys av teori eller begreper fra kurset.

 

Emnet blir organisert i fem deler:

 1. Individuelle egenskaper og forhold ved entreprenørskap som belyser personlighet, mestringstro, kreativitet, kognisjon og kognitive begrensninger, noviseentreprenørskap vs. erfaringsentreprenørskap, læring, kreativitet, ressursorientert vs. målorientert entreprenørskap («effectuation» vs. «causation»), og nødvendighetsentreprenørskap vs. mulighetsentreprenørskap
 2. Entreprenører i nettverk og samarbeid som belyser begreper som sosial kapital, sterke og svake bånd og forholdet mellom lukkede vs. åpne samarbeidsstrukturer i ulike faser av nyskapingsprosessen
 3. Høyteknologi- vs. lavteknologientreprenørskap, entreprenørskap, innovasjon og internasjonal vekstorientering («born globals»)
 4. Entreprenørers strategiske vurderinger i lys av bedriftens grenser og transaksjonskostnader, eksterne næringsmessig forhold, makroforhold og økonomisk geografi 
 5. Entreprenørskap og sårbarhet («liability of newness») og entreprenørskap og sosialt ansvar (ansvarlig innovasjon). 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om teori som forklarer entreprenørers¿ personlige egenskaper, sårbarhet, entreprenørielle læring og strategier
 • har inngående forståelse for hvordan entreprenører bruker eksterne nettverk og ressurser i etableringen av nye virksomheter
 • har innsikt i ulike former for entreprenørskap, herunder høy- og lavteknologi, internasjonalt entreprenørskap, nødvendighets- og mulighetsentreprenørskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere teori fra entreprenørskapsfeltet og anvende teori på konkret case
 • kan kommunisere ulike teoretiske perspektiv som forklarer entreprenørskap til medstudenter og faglærere
 • kan anvende og kritiske reflektere over sentrale teorier om entreprenørskap

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående innsikt i entreprenørskapsteorier og kan analysere og anvende disse på konkrete entreprenørskapsfenomen
 • kan formidle faglige problemstillinger innenfor entreprenørskapslitteraturen og kritisk reflektere rundt disse i dialog med medstudenter og faglærere.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være en blanding av forelesninger, klassediskusjoner, studentpresentasjoner, studentaktive seminarer, og skriving av oppgave (essay) under veiledning. Oppgaven (essayet) skal skrives av en gruppe (maksimalt 3 studenter). Temaet for oppgaven skal være et konkret entreprenørskapscase som diskuteres i lys av teori og begreper fra emnet.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

-          En presentasjon av en forskningsartikkel (2 studenter)

-          En presentasjon av en ide til et essay

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med en oppgave (essay) i gruppe og en individuell skriftlig eksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

 

Oppgaven (essay) utgjør 40 % av endelig karakter og den skriftlige eksamenen utgjør 60%.

-          Oppgave (essay) i gruppe. Gruppen kan bestå av maksimalt 3 studenter. Essayet skal være på 10-15 sider.

-          Skriftlig eksamen, individuell, 3 timer

Karakterskala er A-F der F er ikke godkjent.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler