Hopp til innhald

INN514 Innovasjonssystemer og bærekraftig transformasjon

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet bygger videre på emnene INN500 og INN510, og har som utgangspunkt at innovasjon, entreprenørskap og teknologiutvikling påvirkes av samfunnsmessige forhold. Det vektlegges at innovasjon og entreprenørskap er et resultat av komplekse samspill mellom ulike aktører i systemer, og at disse systemene påvirkes av globale trender (eksempelvis nye teknologier, markedsendringer og politiske reguleringer). Emnet består av fire tematiske moduler: 1) Teknologiske innovasjonssystemer, 2) Territorielle innovasjonssystemer, 3) Entreprenørielle økosystemer og 4) Innovasjons- og entreprenørskapspolitikk.

Emnet belyser de ulike faglige tilnærmingene og teorigrunnlaget knyttet til slike systemer, og de ulike perspektivene gir studenten en helhetlig og tverrfaglig forståelse for samspillet mellom de forskjellige tematiske modulene.

Det gis en innføring i teorier og begreper knyttet til de ulike systemene, og studenten får innsikt i hvordan et systemisk perspektiv kan bidra til å forstå hvordan entreprenører, teknologier, organisasjoner, regioner og næringer utvikles og endres. Videre gir emnet innsikt i hvordan globale økonomiske og teknologiske trender påvirker nasjonale/regionale innovasjons- og entreprenørskapssystemer og dets enkeltaktører.

Emnet legger opp til å forstå innovasjons- og entreprenørskapssystemer som analytiske virkemidler heller enn som konkrete metoder/verktøy. Det er imidlertid et særlig mål at begrepene og teoriene diskuteres og gjøres virkelige gjennom konkrete eksempler fra både regionale og internasjonale kontekster. Gjesteforelesere som representerer og arbeider innenfor de ulike innovasjons- og entreprenørskapssystemene (f.eks. fra næringsklynger og virkemiddelapparat) vi bidra med å virkeliggjøre og gi praktiske og realistiske eksempler.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har avansert kunnskap om hvordan innovasjon, entreprenørskap og teknologiutvikling kan forstås fra et systemisk perspektiv
 • har inngående innsikt i hvordan ulike aktører (for eksempel bedrifter) forholder seg til sine omgivelser, og hvordan dette påvirker innovasjon og entreprenørskap
 • har inngående kunnskaper om hvordan innovasjon, entreprenørskap og teknologiutvikling er et resultat av samspill mellom ulike aktører og deres omgivelser/kontekster

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere og analysere innovasjons- og entreprenørskapssystemer, og aktører som inngår i disse, og forklare analytisk hvordan ulike systemer fungerer og utvikles
 • kan reflektere kritisk over innovasjons- og entreprenørskapssystemers rolle i samfunnsutviklingen
 • kan anvende sentrale begrep/teori som ligger til grunn for emnet, og å se disse i lys av empiriske eksempler fra en regional og internasjonal setting

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle teori om hvordan innovasjons- og entreprenørskapssystemer utvikles og endres over tid til medstudenter og faglærere
 • kan anvende innovasjonsteori og sentrale innovasjonsteoretiske begreper på nye områder innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Emnet kombinerer ulike undervisningsformer som: forelesninger, gjesteforelesninger, studentaktive seminarer og gruppearbeid med tilhørende presentasjoner. Forelesningene gir en innføring og oversikt over teorier og begreper fra pensum. Emnet har også studentaktive seminar som omfatter diskusjoner av pensum, med tilhørende gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner hvor det forventes at studentene er aktive. Studentene skal også arbeide i gruppe (3 studenter med ulik ingeniør-/realistbakgrunn) med analyse av et empiriske case. Gruppearbeidet ligger til grunn for presentasjon og innlevering av en case-oppgave.

På seminarene skal de fire tematiske modulene utdypes gjennom studentaktive læringsformer. Gjennom gjesteforelesninger får studenten synliggjort hvordan innovasjons- og entreprenørskapssystemer utvikles/endres i praksis, noe som skal bidra til refleksjon og plenumsdiskusjoner mellom studentene og gjesteforeleser. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltagelse på gjesteforelesninger
 • Obligatorisk deltagelse på seminarer
 • Presentasjon av skisse til caseoppgave på seminar, med tilbakemeldinger fra faglærere og medstudenter (med påfølgende innlevering)

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med skriftlig innlevering av case-oppgave (gruppearbeid, maks 3 studenter) og en individuell, skriftlig eksamen. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Den skriftlige gruppeoppgaven utgjør 40 % av endelig karakter og den skriftlige eksamenen utgjør 60% av endelig karakter. Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

 • Eksamen er i form av et skriftlig gruppearbeid/oppgave (5-10 sider)
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ210 - Innovasjon og strategi - Reduksjon: 3 studiepoeng