Hopp til innhald

LEI117 Innføring i geomatikk og geo-informatikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten en innføring i moderne metoder og teknikker for innsamling av geografiske data. Videre skal emnet bidra til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i å behandle disse dataene, herunder lagring, fremhenting, prosessering og grafisk visning. I tillegg vil emnet gi en innføring i grunnleggende programmering, med særlig vekt på geografiske data.

Innhold:

Introduksjon til geomatikk og geoinformatikk: grunnleggende begreper, referansesystemer og projeksjoner, metoder for datafangst, kvalitetsbegrep, romlige konsepter og databaser, filsystemer- og formater, modellering, strukturering, tilgangsmetoder, SQL. 

Programmeringsmetodikk: variabler, datatyper, operatorer, løkker og valg, metoder og funksjoner, klasser og objekter, utvalgte algoritmer.

Læringsutbytte

  • Forklare begrepet geomatikk og gjøre rede for anvendelser av geomatikk i samfunnet.
  • Beskrive ulike måter å modellere den geografiske virkeligheten på.
  • Gjøre rede for ulike metoder for innsamling av geografiske data samt bruksområdene for dem.
  • Redegjøre for objektorienterte programmeringsprinsipper.

  • Etablere lagringsstruktur for geografiske data samt sette inn, modifisere, og hente frem data fra databaser og filsystemer.
  • Kunne lage og forklare innholdet i enkel programkode.

  • Kandidaten skal vise grunnleggende ferdigheter i innsamling, bearbeiding og visualisering av geografiske data. I tillegg skal kandidaten beherske grunnleggende programmering.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, e-læring, teori- og dataøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fem obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Faglærer vurderer dette innen 1. mars.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler, samt digitale hjelpemidler på egen maskin er tillatt. Studentene bruker egen datamaskin og ev. kalkulator på eksamen.

Se også HVL sin generelle info: https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • LEI101 - Geografiske informasjonssystem (GIS) - Reduksjon: 3 studiepoeng