Hopp til innhald

MAS203 Prosjektledelse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg god prosjektforståelse gjennom teori og prosjektarbeid. Studentene skal ha fokus på hva som definerer prosjekter, hvilke typer prosjekter man møter som ingeniør, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet, og hva som bidrar til at prosjektet lykkes.

Aktørperspektivet vil stå sentralt, hvor lederrollen vil bli introdusert.  I denne delen av undervisningen vil roller i prosjektarbeidet, ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, forskjellige måter å organisere prosjekter på stå sentralt. Teamteori og teamarbeid vil stå sentralt. 

Organisering, styring og ledelse som utfordring i prosjekter forankres i mer generelt fagstoff om organisering, endring og læring, prosjektstyringsverktøy og teori om lederstiler og lederroller. Grupper, team og teamutviklingsprosesser.

I faget vil vi gi en introduksjon av de mest brukte prosjektstyringsverktøyene som benyttes av industrien.

Læringsutbytte

  • Studentene skal ha kunnskap om prosjektarbeidets egenart og plass i organisasjonen/bedriften
  • Studenten skal forstå betydningen av organisering og ledelse i prosjekter

  • Studenten skal kunne redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor prosjektarbeid
  • Studenten skal kunne redegjøre for prosessen fra oppstart til ferdig resultat i prosjektarbeider.
  • Studenten skal kunne bruke relevante planleggingsverktøy i forhold til ressurser, økonomi og fremdrift.

 

  • Studenten skal ha bred kunnskap rundt betydningen av teamarbeid i prosjekter.
  • Studenten skal forstå prosjektlederrollen. 

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være en variasjon mellom forelesninger og gruppearbeid 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Deleksamen med to deler: 

Gruppebasert prosjektrapport (teller 70% av karakteren). 

Muntlig individuell eksamen (teller 30% av karakteren). 

Begge deler må være bestått for at faget skal være bestått.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.