Hopp til innhald

MET202 Stabilitet i elkrafttekniske systemer

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over de dynamiske prosessene som kan oppstå og interaksjonen mellom de forskjellige komponentene i elkrafttekniske systemer som generatorer, transmisjonslinjer og last. Emnet vil holde fokus på dynamisk analyse av effektflyt og spenningskvalitet i elkrafttekniske systemer. Videre vil synkronmaskinen og synkrongeneratoren stå sentralt i emnet med hensyn til dynamisk analyse, stabilitet av både mekanisk pådrag og nettfrekvens samt stabilitet av spenning og reaktiv effekt. Den transiente stabiliteten som karakteriserer effektsystemets evne til å gjenvinne og opprettholde stabiliteten i nettet etter en kort spenningsfall på nettet er også grundig studert.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har kunnskap om hvilke faktorer som påvirker stabiliteten i elkraftsystemer
  • Kandidaten har kunnskap om fysiske fenomener og de dynamiske mekanismer som forårsaker ustabilitet og modeller som benyttes ved analyse og simulering av disse.

Ferdigheter

  • Kandidaten har kompetanse innen stabilitetsanalyse og kan foreta kvalitetsvurderinger av eksisterende anlegg
  • Kandidaten kan delta i teoretisk aktivitet i forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid
  • Kandidaten behersker analysemetoder for spenning- og effektstabilitet

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan formidle informasjon om stabilitet i elkrafttekniske systemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk.
  • Kandidaten kan delta i fagområdets utvikling.

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og semesteroppgave. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske øvinger og 2 laboratorieoppgaver i hele semesteret. 4 regneøvinger og 2 laboratorieoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Vil bli kunngjort i forkant av eksamen.

Mer om hjelpemidler