Hopp til innhald

MGUEN202 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Når engelsk går som fag 2, består Engelsk 1 av to delemner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk med fagdidaktikk og Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk. 

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016), og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter. 

Engelsk 1, emne 2 for 5.-10. trinn gir en innføring i engelsk litteratur, kultur og fagdidaktikk. Emnet omfatter engelskundervisning for mellom- og ungdomstrinnet. Dette inkluderer kjennskap til læreplanverket, vurdering, tilpasset opplæring og digitale verktøy. I tillegg gir emnet kunnskap om et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i engelskundervisning. Emnet gir innsikt i ulike læringsaktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæring i grunnskolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket, og ulike læremidler som kan brukes i opplæringen på mellom- og ungdomstrinnet samt læringspotensialet til ulike læringsarenaer, inkludert digitale media
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende land med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring
 • har innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget
 • har kunnskap om differensiering og tilpasset opplæring
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk for barn og ungdom
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i noen engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med vekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egne undervisning
 • kan legge til rette for et variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som gir dybdelæring og fremmer utvikling av lytting, skriving, lesing og tale 
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer når det gjelder etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i akademisk skriving. 

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen. 

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Det er obligatorisk studiedeltakelse ved all undervisning. Det er en forutsetning at studentene tar ansvar for- og aktivt del i læringsarbeidet i klassen. 

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Et arbeidskrav i litteratur, kultur eller litteraturdidaktikk
 • Et arbeidskrav knyttet til FoU-temaet akademisk lesing. 
 • 80 % fremmøte til undervisningen. 

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene. 

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester. 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre etter godkjenningen. 

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler