Hopp til innhald

MGUPP231 Profesjonsrettet pedagogikk, emne 2: IKT i læring

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omfattar kunnskap om bruk av digital teknologi i undervisning og annet læringsarbeid. I emnet legger vi opp til at studentene skal utvikle kunnskap om og ferdigheter knyttet til undervisningsplanlegging, utvikling av gode læringsarenaer der digitale verktøy inngår, veiledning,  vurdering og refleksjon over digitale verktøy sin rolle og bruk i undervisning for alderstrinna (5-10). 

I emnet tar vi opp læringsteorier og ulike kunnskapssyn knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisning og læring. Det blir lagt vekt på skapende aktiviteter, der studentene får mulighet til å arbeide og eksperimentere med innovativ digital teknologi i ulike pedagogiske sammenhenger. I emnet blir det lagt opp til at studentene skal utvikle kunnskap om og forståelse for koding og algoritmisk tankegang, gjennom arbeid med faglige problemstillinger og tverrfaglige prosjekttilnærminger.

Læringsutbytte

Studenten har

  • brei kunnskap om hvordan digital teknologi og koding kan brukes i undervisnings- og læringsarbeid
  • innsikt i hvordan teknologien spiller sammen med sentrale pedagogiske handlingsbegrep som undervisning, oppdragelse, læring, vurdering og danning på klassetrinna 5-10
  • kunnskap om hvordan digitale verktøy kan påvirke motivasjon og læring hos elever, med særlig vekt på ungdomstrinnet

Studenten kan

  • gjennom skapende aktivitet bruke et breit utvalg av digitale verktøy i undervisninga, særlig på ungdomstrinnet
  • i et kritisk perspektiv reflektere over hvordan digitale verktøy og koding kan knyttes til ulike faglige kontekster 

Studenten kan

  • planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning der digitale verktøy inngår i ulike læringsformer
  • vurdere elevarbeid der digitale verktøy og multimodale presentasjonsformer og produkt inngår

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Opplegget inneholder forelesninger på campus og på nett, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser og arbeid med mappeelement. Faglærere og studenter samarbeider via en digital læringsplattform. Arbeids- og læringsformene i emnet vil være preget av variasjon, og omfatte prosjektorganisert lærings-  og produksjonsarbeid, fellesdrøftinger, gruppeprosjekt med veiledning, og ulike former for individuelt arbeid med veiledning. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er obligatorisk frammøte på samlinger og nettbaserte aktiviteter (80%). Det er også 3 obligatoriske  refleksjonsnotat knyttet til egen læringsprosess og det faglige grunnlaget.

Vurderingsform

Mappe (individuell): Vurderingsform med veiledning underveis der karakteren blir fastsatt på grunnlag av innleveringer som kan etterprøves og blir samlet i en mappe. Innholdet kan samles over tid og må være fullført til fastsatt frist. Mappevurderingen er bygd opp som en samlet mappevurdering.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler