Hopp til innhald

MKS505 Prosjektplan

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet vil gi innføring i å utforme et masterprosjekt, og skal inneholde følgende elementer: Prosjektets teoretiske og empiriske bakgrunn, temaområde, hensikt og problemstilling, metode, inkludert datainnsamlingsprosedyre, databehandling eller analyseform, forskningsetiske vurderinger, fremdriftsplan, budsjett, relevante vedlegg og referanser. Emnet gir trening i å beskrive-, legge fram- og diskutere valgt tema og relevant problemstilling innenfor området i klinisk sykepleie. Emnet legger vekt på sammenhengen for hvordan problemstillingen legger føringer for valg av design og forskningsmetode. Emnet legger videre vekt på innføring i søknadsprosessen til regionale komiteer for forskingsetikk, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og personvernombudet.

Læringsutbytte

Fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap: Mastertudenten...

 • har innsikt i betydningen av å planlegge et forskingsprosjekt
 • kan planlegge og utvikle eige forskingsprosjekt
 • har inngående kunnskap om hvordan utforme tema og problemstillinger
 • har innsikt i mulige finansieringskildene for helsefaglig forskning
 • kan anvende etiske prinsipper og relevante etiske retningslinjer i egen prosjektplan

Ferdigheter: Masterstudenten...

 • kan demonstrere logisk og systematisk tenkning i temaer med relevans for eget forskningsprosjekt
 • kan beherske prosjektbeskrivelsesformatet
 • kan anvende lovverket om personvern i forhold til prosjektutvikling, datasamling og datalagring

Generell kompetanse: Masterstudenten...

 • kan diskutere utfordringer og strategier ved anvendelse av ulike forskningstilnærminger/metoder
 • kan vurdere forskningsarbeidets overføringsverdi/generaliserbarhet.
 • kan ivareta etiske hensyn og anvende regelverket som gjelder for egen forskning
 • kan gjør avveininger om forskningsetiske spørsmål i helsefaglig forskning

Krav til forkunnskaper

De forutgående emnene KAR502, DIA502, eller HELSE502 må være bestått før masterstudenten kan fremstille seg til eksamen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, veiledning . Det er utarbeidet egne retningslinjer for prosjektplanen tilgjengelig på Canvas.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at masterstudenten kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på seminar 

Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning

Vurderingsform

Eksamen
Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave i form av en prosjektplan (se egne retningslinjer tilgjengelig på Canvas). Eksamensoppgaven har et omfang på inntil 3000 ord.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for prosjektplanen tilgjengelig på Canvas. Studenten har krav på inntil tre individuelle veilednings timer på prosjektplanen. Det gis i tillegg veiledning i grupper.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ ikke bestått.

Ny eksamen
Dersom eksamenen er vurdert til ikke bestått, skal studentene levere en bearbeidet versjon av originalarbeidet til ny eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler