Hopp til innhald

OR6-1005 Strategi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Førelesingane fokuserer på følgjande tema:

 • Kva er føretaksstrategi?
 • Visjon, forretningsidé og mål
 • Verdiskaping
 • Konkurransefortrinn
 • Konkurranse og samarbeid
 • Intern analyse
 • Ekstern analyse
 • Val av strategi
 • Implementering av strategi

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten 

 • kjenner generiske strategiar
 • har kjennskap til strategiske prosessar og perspektiv, der leiingsperspektivet står sentralt
 • har kjennskap til samfunnsansvar og etikk

Ferdigheter:

Studenten kan

 • bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjere reflekterte analysar og val
 • gjennomføre ei strategisk analyse for ei føretakseining med fokus både på omgjevnader, marknadsfaktorar og verksemda sine interne ressursar     

Generell kompetanse:

Studenten

 • forstår korleis strategiar kan bidra til å nå mål om verdiskaping, effektivitet og lønsemd
 • kan foreta strategiske marknads- og ressursanalysar
 • forstår kva teoriar strategiske verktøy byggjer på

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og casearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt skriftleg arbeidskrav som skal løysast i grupper på inntil fire studentar. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar

Bokstavkarakter

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • OR6-202 - Føretaksstrategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • OR6-1002 - Leiing og strategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2123 - Føretaksstrategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAO016 - Strategi og verksemdsutvikling - Reduksjon: 7,5 studiepoeng