Hopp til innhald

SA596 Examen philosophicum

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Faget gir ei innføring i fire hovudemne: språk og argumentasjon, normativ kunnskaps- og vitskapsteori, moralfilosofi og politisk filosofi.

Læringsutbytte

Etter fullført Examen philosophicum

Kunnskapar

  • har studenten kunnskap om filosofiske emne med særleg relevans for humanistiske og samfunnsvitskaplege fag. I tillegg har ho grunnleggjande kunnskap om språk- og argumentasjonslære.

Ferdigheiter

  • kan studenten gjere greie for filosofiske omgrep og posisjonar med særleg relevans for humanvitskaplege fag, og delta fagleg informerte i diskusjonar om normative samfunnsspørsmål.

Generell kompetanse

  • kan studenten bruke argumentasjonslære til å analysere innlegg i offentleg debatt etter krav om logisk stringens og ryddig språkføring.

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplan

Tilrådde forkunnskapar

Ingen forkunnskapar

Undervisnings- og læringsformer

Sjølvstendig lesing av pensum, forelesingar, seminar og øvingsoppgåver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: Godkjend fleirvalstest i språk- og argumentasjonslære

Arbeidskrav 2: To godkjende øvingsoppgåver

 

Eit arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret pluss to semester til.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje greidd

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel