Hopp til innhald

BYG115 Geoteknikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Geoteknikk er det ingeniørfag som beskjeftiger seg med jords egenskaper i byggeteknisk henseende (Norges Geotekniske Institutt, 1956). Emne skal gi en innføring i:

 • Klassifisering av jordmateriale
 • Spenninger i jord
 • Skjærfasthet av jord
 • Jordtrykk
 • Setninger og setningsberegning
 • Stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer
 • Bæreevne av fundamenter

Emnet innledes med en forelesningsintensiv periode der studentene lærer fagterminologi og ulik metodikk innenfor geoteknikk og fundamenteringslære.

I felt- og laboratoriedelen vil studentene delta i grunnundersøkelser og prøvetaking, samt undersøkelser i geoteknisk laboratorium.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse av hva jord er i byggeteknisk henseende
 • Kandidaten har et grunnlag for å vurdere forskjellige jordarters oppførsel ved spenningsendringer
 • Kandidaten har kunnskap om jordtrykk mot støttekonstruksjoner
 • Kandidaten har kunnskap om stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer
 • Kandidaten har kunnskap om setninger og bæreevne av fundamenter

Ferdigheter

 • Kandidaten har et godt grunnlag for å delta i planlegging av geotekniske grunnundersøkelser
 • Kandidaten kan gjøre overslagsberegninger for dimensjonering av støttekonstruksjoner
 • Kandidaten kan gjøre overslagsberegninger for dimensjonering av fundamenter

Generell kompetanse

 • Kandidaten har etablert generell kompetanse innenfor geoteknikk og fundamenteringsteknikk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG103 Mekanikk

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Øvingsoppgaver
 • Befaringer til aktuelle bygg- og anleggsprosjekt
 • Felt- og laboratorieundersøkelser av jord

Obligatorisk læringsaktivitet

4 innleveringer må være godkjent for å gå opp til eksamen.

1 feltkurs og 1 laboratorieundersøkelse med medfølgende rapport.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB012 - Geoteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB053 - Fundamentering - Reduksjon: 5 studiepoeng