Hopp til innhald

KJE107 Separasjon og renseteknologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskaper om de viktigste enhetsoperasjonene som omhandler stoffoverføring mellom ulike faser. Det vektlegges en numerisk innfallsvinkel der studenten gjør beregninger på aktuelle problemstillinger. I tillegg skal studenten tilegne seg erfaringer og ferdigheter gjennom praktiske laboratorieøvinger og rapportering fra disse. Emnet omhandler molekylær diffusjon i væsker og i gasser og mekanismer for massetransport over fasegrenser i motstrømskolonner. Destillasjonsprosesser, gassabsorbsjonsprosesser, gass-væske adsorbsjon, fukteprosesser, tørkeprosesser og membranseparasjonsprosesser blir gjennomgått. I tillegg behandles temaet seperasjon av partikler ved bruk av hydrosykloner.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE107 skal studenten kunne:

Kunnskaper

  • Beskrive hvilke mekanismer som styrer massetransport over fasegrenser.
  • Beskrive enhetsoperasjoner som omhandler stoffoverføring mellom ulike faser.
  • Beskrive virkemåten til hydrosykloner.

Ferdigheter

  • Utføre beregninger på stoffoverføring i motstrømskolonner.
  • Utføre et praktisk arbeide på laboratoriet på drift av en kontinuerlig destillasjonsprosess.· Utføre et praktisk arbeid på laboratoriet på drift av en hydrosyklon.
  • Strukturere og skrive rapport fra praktiske laboratorieforsøk.
  • Vurdere usikkerhet og feilkilder i måledata.

Generell kompetanse

  • Samarbeide i grupper med både praktisk og skriftlig arbeid.
  • Vise til praktiske bruksområder der massetransport av komponenter over fasegrenser benyttes til anrikning/oppkonsentrering av ønsket komponent.

Krav til forkunnskaper

Det er et krav at man har bestått MAT100 Grunnleggende matematikk for ingeniører/MAT110 eller MAT103 Videregående matematikk for kjemiingeniører/MAT201, for å kunne ta emnet.

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Generell kjemi, KJE102 Anvendt strømningslære og KJE104 Fysikalsk kjemi.

Undervisnings- og læringsformer

 Praktiske laboratorieøvinger, gruppearbeid, obligatoriske innleveringer og forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Rapporter fra 2 laboratorieøvinger samt 3 teoriøvinger må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Laboratorieøvingene er godkjent i seks påfølgende semester mens teoriøvingene er godkjent i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Fire timers skriftlig skoleeksamen. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatortyper er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • TOK009 - Stoffoverføringsprosesser og renseteknologi - Reduksjon: 10 studiepoeng