Hopp til innhald

MGBPE101 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærerrollen og elevenes læring og utvikling

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Gjennom denne første delen av emnet skal studentene oppnå kunnskaper om læring, utvikling og ferdigheter hos elever på trinn 1-7. Studentene skal arbeide med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i nær tilknytning til praksis. Emnet er det første av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget pedagogikk og elevkunnskap.

Emnet tar utgangspunkt i gjeldende læreplaner og går inn i sentrale didaktiske prinsipp for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning med særlig vekt på:

 • Klasseledelse, kontaktlærerrollen og samspill i grupper
 • Begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter på alle trinn
 • Didaktisk arbeid og vurderingsformer
 • Læring- og motivasjonsteorier
 • Observasjon som forskningsmetode

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har brei kunnskap om læringsteori, læringsstrategier og barn si utvikling, danning og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp og grunnleggende ferdigheter som er aktuelle i begynneropplæringen
 • har brei kunnskap om varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene
 • har kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling generelt
 • har brei kunnskap om hvordan lærerens relasjonskompetanse kan bidra til økt læring for eleven
 • har kunnskap om hvordan praktiske og estetiske læreprosesser kan påvirke helse, trivsel og læring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data fra observasjonen
 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om begynneropplæring, læring, grunnleggende ferdigheter og undervisning
 • kan samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • kan alene og sammen med medstudenter reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt læringsmiljø for elevene

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning varierer mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer med refleksjon knyttet til teori og praksis.

Det blir opprettet en læringsmappe for hver student. Den enkelte student kan legge ulike dokumenter og oppgaver inn i læringsmappen.

Noen oppgaver er definert som arbeidskrav. Disse er obligatoriske og må være lagt inn i læringsmappen og være godkjent for at studenten skal kunne meldes opp til eksamen.

Eksamensform er vurderingsmappe

Vurderingsmappe er et utvalg av element fra læringsmappen, og det er vurderingsmappa som blir karaktersett.

Kriterier for vurdering av vurderingsmappen vil bli gitt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende krav må være godkjent for at studenten skal kunne meldes opp til eksamen:

 • Studenten skal være tilstede i minst 80 % av undervisningen
 • Et muntlig arbeidskrav
 • Læringsmappe. Følgende oppgaver skal være lagt inn i læringsmappen:
 • En personlig målsetting for arbeidet med MGBPE101
 • To skriftlige arbeidskrav
 • Observasjonsoppgave (inngår også i FOU-mappen) 
 • Refleksjonstekster inkludert en oppsummerende refleksjonstekst som skal inn i vurderingsmappen.

Vurderingsform

Vurderingsmappe.

Vurderingsmappen skal dokumentere faglig bredde og refleksjoner i forhold til arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene i emnet.

Mappen skal bestå av

 • to studentvalgte og ett lærervalgt arbeid fra læringsmappen der studenten har mulighet til å revidere arbeidene etter tilbakemelding.
 • en oppsummerende refleksjonstekst som tar opp studentens egne erfaringer i arbeidet med faget, jf. arbeidskravet over. Denne teksten må være godkjent som arbeidskrav, men skal ikke karaktersettes/påvirke karaktersettingen av mappen.

Tid for innlevering av vurderingsmappen blir gitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved klage blir hele vurderingsmappen sendt til ny sensur. Ved ny eksamen skal det leveres en individuelt omarbeidet vurderingsmappe. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KRO1003 - Profesjonsfag: Lærarrolla og elevane si læring og utvikling - Reduksjon: 15 studiepoeng