Hopp til innhald

A60TEG105 Døves historie, kultur og språk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette er det første emnet i faget Norsk tegnspråk. Faget består av emnene; "Døves historie, kultur og språk" og "Norsk tegnspråk i teori og praksis".

Dette faget tilsvarer et undervisningsfag i grunnskolen.

Studiet er lagt opp med praktiske øvelser i en teoretisk ramme.

Læringsutbytte

I løpet av studiet vil studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter i norsk tegnspråk (heretter: tegnspråk) slik at han eller hun kan forstå og selv delta i enkle samtaler om hendinger i hverdagen. Studenten skal kunne forstå enkle tegnspråktekster, bruke grunnleggende lingvistiske begrep for å beskrive norsk tegnspråks struktur, og tilegne seg kunnskaper om døves kultur og historie.

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • døves kultur og historie
 • hvordan tegnspråk har fått status som eget språk
 • døve som språklig og kulturell minoritet i Norge
 • språk- og kommunikasjonssituasjonen til ulike grupper av døve og tunghørte.
 • forskjeller mellom tegnede og talte språk

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i:

 • visuell oppmerksomhet
 • verbal og ikke-verbal kommunikasjon
 • tegnspråk på et grunnleggende nivå
 • tegnspråklig samhandling med tegnspråkbrukere
 • virkemidler fra drama og mime som kan bidra til å visualisere kommunikative uttrykk

Generell kompetanse

Studenten har generell kompetanse i:

 • språkbruksregler
 • tegnspråks struktur og oppbygning
 • å utføre enkle lingvistiske analyser av tegnede og talte språk.

Krav til forkunnskaper

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

Det veksles mellom arbeid i plenum, i mindre grupper og individuelt i språklaboratorium. Tegnspråkstudiet er et ferdighetsfag som krever mye praktisk språktrening og stor egeninnsats. For å oppnå tilstrekkelig tegnspråkkompetanse, forutsettes det at studentene deltar aktivt i tegnspråklige miljøer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ekskursjoner til tegnspråklige miljøer
 • Krav om frammøte knyttet til noen av de obligatoriske læringsaktivitetene
 • Praktiske og teoretiske arbeidskrav.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i de 3 påfølgende semestrene.

Ved ikke godkjente arbeidskrav får studenten et nytt forsøk, når det er mulig innenfor studieåret.

Vurderingsform

Individuell semesteroppgave med tema innenfor døves kultur, historie eller språk. Omfang 4500-5000 ord. Studenter med morsmåls-førstespråkkompetanse i tegnspråk kan leveres eksamensoppgaven på norsk tegnspråk og skal bestå av en 15-20 minutters film. Egne retningslinjer for semesteroppgaven publiseres elektronisk.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved innlevering av individuell bearbeidet oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler