Hopp til innhald

BRA201 Radiografisk bildefremstilling og bildebehandling - teknologiske aspekter

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler oppbygning, virkemåte av apparatur og utstyr og bildedannelsesprinsipper innen digital subtraksjonsangiografi (DSA)/intervensjon, magnetisk resonans (MR), nukleærmedisin, ultralyd, positronemisjonstomografi (PET) og mammografi. Emnet omhandler også tekniske aspekter ved CT hjerte og CT perfusjon, postprosesseringsmetoder, stråledoser, bildekvalitet og kvalitetskontroll.

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:

3B Fysikk for bildediagnostisering og -behandling: Grunnleggende fysikk, dose begrep og optimalisering i forbindelse med CT, DSA, og mammografi. Grunnleggende prinsipper, bildesekvens, kontrast mekanisme for MR. Grunnleggende prinsipper for ultralyd.

3C Apparatlære- Oppbygging og virkemåte til apparatur som benyttes innen CT, MR, Nukleær medisin, PET, DSA, Ultralyd og mammografi

3E Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse; bildedannelse, bildekvalitet og bildebehandling innen CT, MR, Nukleær medisin, PET, DSA, Ultralyd og mammografi

Læringsutbytte

 En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om fysiske prinsipper, oppbygging av apparatur og bildedannelsesprinsipper
 • har kjennskap til bilde-rekontruksjonsmetoder som iterativ metode, filtrert tilbakeprojeksjon og fourieretransformasjon
 • har kunnskap om mål for bildekvalitet og faktorer som påvirker dette
 • kan gjøre rede for stråledose og dosimetri
 • har kunnskap om sikkerhetsrutiner
 • har  kunnskap om avansert bildebehandling
 • kan gjøre rede for relevante problemstillinger innen optimalisering og strålebruk

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan bruke avansert bildebehandlingsverktøy for å prosessere bildemateriale i de aktuelle modalitetene
 • kan bruke relevante metoder for å måle/observere og vurdere bildekvalitet, og utføre enkelte konstantkontroller
 • kan gjøre rede for ulike tekniske faktorer som påvirker bildekvalitet
 • kan bruke et korrekt og presist fagspråk

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan formidle aspekter ved radiografisk bildefremstilling på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i radiografi ved HVL og som har bestått alle emner i første semester.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått første studieår. Deler av innholdet bygger videre på tema i emnene BRA111 og BRA112. 

Undervisnings- og læringsformer

Obligatoriske læringsaktivitet innebærer en aktiv deltaking fra studenten i læringsprosessen. Sentrale obligatoriske læringsaktiviteter som benyttes er laboratorieøvelser, oppgaveløsning, seminar og aktiviserende undervisning. Obligatoriske læringsaktiviteter fremgår av emneplan og/ eller timeplan. I tillegg tilrettelegges det for læring gjennom forelesninger, gruppearbeid og selvstudier.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80% tilstedeværelse på obligatorisk studieaktiv- og erfaringsbasert undervisning

2.  Multippel Choice test i temaer omfattet i del 1 av emnet (de to første ukene), minimum 70 % rett for å få godkjent. Tre forsøk

3. Gruppefremlegg i seminar i temaer omfattet i del 1 av emnet. To forsøk

Læringsaktivitetene er gyldig i de to påfølgende semestre. 

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig skoleeksamen, varighet 4 timer

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler