Hopp til innhald

BYG117 Entreprise og byggeplassdrift

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler planlegging og drift av bygge- og anleggsplasser. Etablere riggplan, utarbeide fremdrift- og ressursplaner inklusive beskrivelse, kalkulasjon, risiko og usikkerhet. Avtalerett, entrepriserett og spesielt internkontrollforskriften og byggherreforskriften er viktige deler av emnet.

HMS og LEAN i bygg- og anleggsbransjen er en viktig del av emnet. 

I tillegg vil det inneholde konfliktforebyggende tiltak i utbyggingsfasen og valg av entrepriseform.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kjenne til planlegging og drift av bygge- og anleggsplass inklusive organisering og roller
 • Kjenne til konfliktforebyggende tiltak i og under utbyggingsfasen
 • Ha kunnskap om ulike entrepriseformer sett opp mot risiko
 • Ha kunnskap om beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering

Ferdigheter

 • Ha grunnleggende forståelse for hva som kan være konfliktforebyggende før og under anleggsperioden
 • Kunne beskrive og kalkulere enkle bygg og anlegg
 • Utarbeide riggplaner samt planlegging og styring av byggeplasser
 • Beherske og forstår sentral terminologi innenfor kontrahering og valg av entrepriseform

Generell kompetanse

 • Etablert et godt kompetansenivå innenfor beskrivelse/kalkulasjon og risikovurderinger
 • Vurdere fordeler og ulemper med ulike entrepriseformer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG114 Anleggs- og VA-teknikk (Bergen) eller Infrastruktur I (Førde)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, ekskursjoner og gruppearbeid er sentrale pedagogiske metoder. 

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatorisk innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB055 - Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering - Reduksjon: 10 studiepoeng