Hopp til innhald

DAT156 Praksis i arbeidslivet for data

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjennom utplassering i bedrift få verdifull og relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken. Valg av dager koordineres mot timeplanen for andre emner.

Påmelding til emnet skjer innen fastsatt frist semesteret før emnet skal tas.

Studenten må i samråd med emneansvarlig finne fram til aktuell praksisplass hos oppdragsgiver. Studenten søker på praksisplass gjennom utarbeidet CV, søknad samt intervju hos aktuell bedrift. Bedriften innvilger praksisplass i samråd med emneansvarlig.

I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen bedriftens IKT-relaterte arbeidsoppgaver. Aktuelle oppgaver kan være innen drift, vedlikehold, installasjon, oppgraderinger, brukerstøtte, programtesting og feilsøking, systemerings- og programmeringsarbeid. Skriftlig og muntlig rapportering skjer til kontaktperson ved IDR gjennom blant annet aktuell læringsplattform. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, bedrift/oppdragsgiver og Høgskolen representert ved emneansvarlig

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive bedriften, bedriftskulturen og rollene til kolleger i praksisbedriften
 • Redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift

Ferdigheter

 • Presentere seg for en potensiell arbeidsgiver gjennom jobbsøknad, CV og intervju
 • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse disse
 • Kommunisere og samarbeide med involverte parter for å løse konkrete arbeidsoppgaver
 • Presentere arbeidet som er utført i praksisperioden skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet
 • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre

Krav til forkunnskaper

Minimum 90 studiepoeng skal være bestått før en student kan aksepteres for dette faget, inkludert alle fag i første klasse (60 studiepoeng) og minimum 30 studiepoeng fra fag i andre klasse.

Undervisnings- og læringsformer

Individuell utplassering i praksis i arbeidslivet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler:

1. Mappevurdering:

 • Løpende logg/dagbok
 • Statusrapport midtveis i praksisperioden
 • Minimum 270 arbeidstimer brutto dokumentert med timelister (minimum 216 timer effektiv praksis i bedrift) signert av kontaktperson i bedriften
 • Sluttrapport etter endt praksisperiode

2. Muntlig eksamen (sluttpresentasjon) basert på presentasjon av sluttrapport.

Karakter bestått/ikke bestått.

Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Detaljerte retningslinjer og frister kunngjøres ved oppstart for emnet. Deler av mappens innhold kan kreves innlevert/presentert som elektroniske dokumenter/nettsider.

Kontaktperson ved Høgskolen er ansvarlig for vurdering av studenten.

Faglig overlapping

 • TOD135 - Praksisfag - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOD136 - Praksisfag - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • TOD138 - Praksisfag i utlandet - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • DAT166 - Praksis i arbeidslivet for data - Reduksjon: 10 studiepoeng