Hopp til innhald

ERG120 Aktivitetsanalyse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Aktivitetsanalyse er ergoterapeuters viktigste verktøy og er særegent for ergoterapeuter. I dette emnet vil studentene lære om daglige aktiviteters kompleksitet og å analysere aktivitetens krav til mennesket. Studentene vil bli kjent med ulike verktøy for aktivitetsanalyse.

Deler av emnet vil være av felles nasjonalt innhold. Fellesinnholdet vil fokusere på det å analysere aktivitetssituasjoner, sekvenser (handlinger) og krav aktiviteten stiller til ulike ferdigheter, samt hvordan omgivelsene påvirker situasjonen (temporal, rammer). Denne delen av emnet tar for seg aktivitetens form.

Videre vil emnet ta for seg grunnleggende kunnskap for at studenten senere skal kunne forstå hvordan aktiviteten kan utføres ulikt i ulike situasjoner av samme person, og hvordan person, aktivitet og omgivelser er konstant flettet sammen. Anatomi og fysiologi med fokus på bevegelse, biomekanikk og muskelfysiologi vil inngå som naturlige deler av emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om og kan forklare hensikten med aktivitetsanalyse i ergoterapi
 • har kunnskap om og kan forklare aktivitetsform og hvordan form påvirkes av omgivelser
 • har kunnskap om ulike verktøy for aktivitetsanalyse
 • har kunnskap om sentrale biomekaniske prinsipper og hvilken rolle disse spiller for aktivitet
 • har kunnskap om bevegelsesystemets oppbygging og funksjon, samt latinske begrep for å beskrive dette

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan utføre analyse av aktivitetsform i valgt kontekst med et verktøy for aktivitetsanalyse
 • kan anvende analyse av aktivitetsform for å identifisere faktorer som kan fremme og hemme aktivitetsutførelse
 • kan anvende kunnskap i anatomi og fysiologi ved dokumentasjon av aktivitetsanalyse

Generell kompetanse:
Studenten..

 • kan formidle fysiologisk og anatomisk bakgrunn for aktivitet og bevegelse

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i ergoterapi.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i dette emnet vil ha hovedvekt på læring av praktiske ferdigheter i form av ferdighetstrening i SimArena. I tillegg vil undervisningen bestå av gruppearbeid, forelesninger, bruk av digitale læringsressurser og selvstudium.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning (gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, veiledning og studiediskusjon)
 2. To individuelle flervalgstester knyttet til biomekanikk, muskelfysiologi og bevegelsessystemet. Studenten har tre forsøk på hver test
 3. Nasjonalt arbeidskrav: Seminar hvor studenter gruppevis presenterer og diskuterer en analyse av aktivitetsform. Muntlig tilbakemelding fra medstudenter og lærer
 4. Akademisk logg knyttet til aktivitetsanalyse.  Fire logginnlegg (hver på max 300 ord) leveres i løpet av emnet i henhold til informasjon i Canvas

 Læringsaktivitetene er gyldig i fire semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Muntlig eksamen i grupper på 3-4 studenter som gjennomføres på følgende måte:

Trinn1) gruppen får tildelt en aktivitet hvor aktivitetsutførelse skal analyseres.

Trinn 2) To timer etter tildelt aktivitet, skal gruppen presentere sin analyse av aktiviteten (5-10 minutter), og deretter ha muntlig høring i gruppen (maks 20 minutter).

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått karakter gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen. Nye grupper kan settes sammen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER102 - Aktivitet og deltaking som menneskeleg behov - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • BER105 - Anatomi og fysiologi - Reduksjon: 1 studiepoeng