Hopp til innhald

ERG130 Aktivitetsvitenskap

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet har fokus på aktivitetsvitenskap, og dens forhold og betydning for ergoterapi. Studenten skal tilegne seg kunnskap om utviklingen av aktivitetsvitenskap og teorier som har påvirket denne, og om ergoterapifagets vitenskapsteoretiske perspektiv. Videre skal studenten også kunne finne og vurdere vitenskapelig litteratur som er relevant for aktivitetsvitenskap.

Emnet fokuserer videre på kunnskap om aktiviteters betydning for helse, hvor livsfasene voksne og eldre vil vektlegges. Relevant relatert viten er psykologiske teorier, gerontologi og anatomi/fysiologi, som skal knyttes til sentrale deler av emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om aktivitetsvitenskapens betydning i ergoterapi
 • har kunnskap om aktiviteters betydning for menneskets helse
 • har kjennskap til aktiviteters betydning for aktiv aldring og eldres mestring av hverdagslivets aktiviteter
 • har kunnskap om hvordan overgangsfaser i livet har betydning for mestring, aktivitet og deltagelse
 • har kunnskap om forutsetninger for aktivitetsutførelse
 • har kunnskap om fysiologiske endringer ved aldring

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan finne og vurdere vitenskapelig litteratur som er relevant for aktivitetsvitenskap
 • kan analysere aktivitet i lys av aktivitetsvitenskap
 • kan anvende fysiologisk kunnskap inn mot aktivitetsanalyse  

Generell kompetanse:
Studenten…

 • *kan formidle og dokumentere aktivitetsvitenskapens betydning for ergoterapi
 • *har innsikt i og kan følge ergoterapeutens yrkesetiske retningslinjer for å fremme personers rette til aktivitet og deltakelse
 • kjenner til hvordan fysiologiske endringer påvirker en persons aktivitet

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i ergoterapi.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om menneskelig aktivitet. Emnet bygger videre på anatomi- og fysiologikunnskap fra ERG100 og ERG120.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av studentaktive læringsformer i form av ferdighetstrening ved SimArena, workshops og gruppearbeid med seminarer. Studentene skal blant annet jobbe i grupper med å søke etter og vurdere vitenskapelig litteratur. Det tilrettelegges videre med digitale læringsformer, forelesninger og selvstudie.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende æringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning (gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, veiledning og studiediskusjon)
 2. Presentasjon i seminar knyttet til fysiologisk bakgrunn for aktivitet i et livsløpsperspektiv, 15 minutter pr. basisgruppe
 3. Refleksjonsnotat (700 -1000 ord) i gruppe på maks 4 personer der studentene skal beskrive og begrunne sine søk etter vitenskapelig litteratur, og kritisk vurdere valgt artikkel

 Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Oppgave
Individuell skriftlig oppgave med et omfang på 2000 ord +/- 10%, jmf. oppgaveteksten og læringsutbytter for emnet.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen må studenten skrive en ny oppgave.   

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER112 - Aktivitet og deltaking som moglegheit og mål - Reduksjon: 2 studiepoeng