Hopp til innhald

GMP800 Gottman parterapimetode, grunnleggende kompetanse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende kunnskap og ferdigheter i Gottman parterapimetode.

 • Grunnleggende kunnskap om Gottman parterapimetode
 • Oversikt over sentral forskning knyttet til Gottman parterapi
 • Kartlegging av utfordringer i parrelasjoner
 • Inngående kjennskap til det "Robuste huset"
 • Ferdighetstrening i bruk av Gottman parterapimetode

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om «Det gode robuste huset»; teorien om et stabilt kjærlighetsfullt parforhold
 • har kunnskap om ulike former for vurdering som benyttes ved parterapi
 • har kjennskap til indikasjoner og kontraindikasjoner for parterapi
 • kjenner til innholdet i brukerhåndboken og intervensjonsbiblioteket

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende brukerhåndboken og intervensjonsbiblioteket, effektivt bruke «Gottman parterapi, terapeutens brukerhåndbok» med intervensjonsbiblioteket
 • kan gjennomføre en vurdering for parterapi

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan reflektere kritisk over faglige problemstillinger innen parterapi
 • kan reflektere over egne holdninger og verdier, og hvilken betydning dette har i arbeid med par

Krav til forkunnskaper

Studierett på Gottman parterapimetode - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

 • Presentasjon av teorier og metoder gjennom forelesninger, spørsmål, diskusjoner, og videofremvisning
 • Arbeid i grupper med aktuelle temaer og spørsmål
 • Litteraturstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

 1. krav om minimum 80% tilstedeværelse på obligatorisk, studentaktiv- og erfaringsbasert program
 2. fremlegg av egne parterapier

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig tilsvarende tildelt studierett.​

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig oppgave i form av refleksjonsnotat (individuelt arbeid), omfang på minimum 2000 ord.  

Refleksjonsnotatet skal inneholde drøfting av teori og refleksjoner etter endt undervisning. Leveres etter siste samling i emnet. 

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått må refleksjonsnotatene bearbeides til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler