Hopp til innhald

ING3058 Beredskapsledelse og HMS-revisjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet er delt inn i to deler. Den første delen (Beredskapsledelse) gir en innføring i beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, mens den andre delen (HMS-revisjon) gir nødvendig innsikt til å foreta vurderinger av virksomheters systematiske HMS-arbeid.

Emnet er et valgemne og det gjøres forbehold om nok påmeldte for at emnet igangsettes.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har innsikt i aktuelle lover og forskrifter som gjelder i forbindelse med beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, samt ulike aktørers ansvarsforhold i forbindelse med beredskapsarbeid.
 • Kan gjøre rede for hvordan beredskapsorganisasjoner bør bygges opp og fungere.
 • Har god forståelse for prinsipper for ledelse under innsatser og håndtering av ulykker og kriser.
 • Har god innsikt i ulike metoder for å overvåke det systematiske HMS-arbeidet i virksomheter.
 • Har god innsikt i metodikken for revisjoner basert på standarden ISO 19011 (Retningslinjer for revisjon av styringssystemer).
 • Har god forståelse for systematikken i HMS-revisjoner, som inkluderer planlegging, åpningsmøte, intervjuer og befaringer, vurdering og tolkning av avvik og anmerkninger, avsluttende møte, og rapportering og oppfølging.

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan bruke risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyse til å kartlegge, evaluere og dimensjonere beredskap for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Kan utarbeide beredskapsplaner.
 • Kan lede og håndtere ulykkes- og krisesituasjoner.
 • Kan foreta vurderinger av en virksomhets HMS-system.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser forståelse for beredskapstenkning generelt, og planlegging og håndtering spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på beredskapen for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Viser forståelse for systematisk overvåking av HMS-arbeid generelt, og vurdering av det systematiske HMS-arbeidet spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på en virksomhets HMS-system.
 • Kan tilegne seg og anvende sentralt fagstoff relatert til beredskapsledelse og HMS-arbeid.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Teknisk sikkerhet i prosessindustrien; Systematisk HMS-arbeid.

Undervisnings- og læringsformer

I den første delen (Beredskapsledelse) er det tradisjonelle forelesninger kombinert med prosjektoppgave og praktisk beredskapsøvelse som går over 2 hele undervisningsdager (ulike modellbord- og spilløvelser).

Den andre delen (HMS-revisjon) veksles det mellom forelesninger og gruppearbeid med rollespill (utgangspunktet for gruppearbeidet er en casebedrift der det gjennomføres en revisjon med bruk av revisjonsmetodikken), samt etterfølgende prosjektoppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

1)      Deltakelse på 2 hele undervisningsdager med praktisk beredskapsøvelse i Beredskapsledelse-delen.

2)      80 % tilstedeværelse på forelesningene og gruppearbeidet i HMS-revisjon-delen.

Vurderingsform

Del 1: Prosjekt i Beredskapsledelse, teller 30 % på endelig karakter.

Del 2: Prosjekt i HMS-revisjon, teller 30 % på endelig karakter.

Del 3: Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 40 % på endelig karakter.

Skriftlig eksamen vil bestå av de to delene, Beredskapsledelse og HMS-revisjon. Begge deler må være bestått, for at eksamen skal bestås.

 

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Alle delene må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Prosjekt: Alle

Skriftlig skoleeksamen: Ingen hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler