Hopp til innhald

INN514 Innovasjonssystemer og bærekraftig transformasjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet bygger videre på emnene INN500 og INN510, og har som utgangspunkt at innovasjon, nærings- og teknologiutvikling påvirkes av samfunnsmessige forhold. Det vektlegges at innovasjon er et resultat av komplekse samspill mellom ulike aktører i systemer, og at disse systemene påvirkes av globale trender (eksempelvis nye teknologier, markedsendringer og politiske reguleringer). Emnet består av fire tematiske moduler: 1) Teknologiske innovasjonssystemer, 2) Territorielle innovasjonssystemer, 3) Sektorielle innovasjonssystemer og 4) Innovasjons- og næringspolitikk.

Emnet belyser de ulike faglige tilnærmingene og teorigrunnlaget knyttet til slike systemer, og de ulike perspektivene gir studenten en helhetlig og tverrfaglig forståelse for samspillet mellom de forskjellige tematiske modulene.

Det gis en innføring i teorier og begreper knyttet til de ulike systemene, og studenten får innsikt i hvordan et systemisk perspektiv kan bidra til å forstå hvordan teknologier, organisasjoner, regioner og næringer utvikles og endres. Videre gir emnet innsikt i hvordan globale økonomiske og teknologiske trender påvirker nasjonale/regionale innovasjonssystemer og dets enkeltaktører.

Emnet legger opp til å forstå innovasjonssystemer som analytiske virkemidler heller enn som konkrete metoder/verktøy. Det er imidlertid et særlig mål at begrepene og teoriene diskuteres og gjøres virkelige gjennom konkrete eksempler fra både regionale og internasjonale kontekster. Gjesteforelesere som representerer og arbeider innenfor med innovasjonssystemer (f.eks. fra næringsklynger og virkemiddelapparat) bidrar med å virkeliggjøre og gi praktiske og realistiske eksempler.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har avansert kunnskap om hvordan innovasjon, nærings- og teknologiutvikling kan forstås fra et systemisk perspektiv
 • har inngående innsikt i hvordan ulike aktører (for eksempel bedrifter) forholder seg til sine omgivelser, og hvordan dette påvirker innovasjonsaktivitet
 • har inngående kunnskaper om hvordan innovasjon, nærings- og teknologiutvikling er et resultat av samspill mellom ulike aktører og deres omgivelser/kontekster

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere og analysere innovasjonsystemer og aktører som inngår i disse, og forklare analytisk hvordan ulike systemer fungerer og utvikles
 • kan reflektere kritisk over innovasjonsystemers rolle i samfunnsutviklingen
 • kan anvende sentrale begrep/teori som ligger til grunn for emnet, og å se disse i lys av empiriske eksempler fra en regional og internasjonal setting

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle teori om hvordan innovasjonssystemer utvikles og endres over tid til medstudenter og faglærere
 • kan anvende innovasjonsteori og sentrale innovasjonsteoretiske begreper på nye områder innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

INN500

Undervisnings- og læringsformer

Emnet kombinerer ulike undervisningsformer (forelesninger, gjesteforelesninger, studentaktive seminarer og presentasjoner). Forelesningene gir en innføring og oversikt over teorier og begreper fra pensum. Emnet har også studentaktive seminar som omfatter diskusjoner av pensum, med tilhørende plenumsdiskusjoner hvor det forventes at studentene er aktive. Studentene skal levere et skriftlig arbeidskrav som skal godkjennes av faglærer. Studentene skal skrive referat og diskutere innholdet i 1-2 pensumartikler. Studenten skal arbeide individuelt med arbeidskravet (ca. 4 sider). 

På seminarene skal de fire tematiske modulene utdypes gjennom studentaktive læringsformer. Gjennom gjesteforelesninger får studenten synliggjort hvordan innovasjonssystemer utvikles/endres i praksis, noe som skal bidra til refleksjon og plenumsdiskusjoner mellom studentene og gjesteforeleser. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltagelse på gjesteforelesninger/bedriftsbesøk/eksternt seminar
 • Skriftlig innlevering individuelt (ca. 4 sider) der kandidaten tar utgangspunkt i en eller flere artikler på pensumlisten og selvstendig diskuterer innhold, teori og funn. 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen (en uke). I innleveringen skal studenten anvende pensum fra emnet på et aktuelt case. Karakterskala er A-F der F er ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ210 - Innovasjon og strategi - Reduksjon: 3 studiepoeng