Hopp til innhald

MACREL-L01 Kreative fag og læreprosesser 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet bygger på kandidatens kunstfaglige, didaktiske og allmenne forhåndskunnskaper fra tidligere utdanning og opptaksgrunnlaget i det valgte profilfaget eller profilområdet, og skal gi kandidatene en innføring i følgende hovedtema:

 • Praktisk-estetisk erfarings- og refleksjonsgrunnlag for læring
 • Grunnlagsteori/drøftinger om kreative fag og læreprosesser
 • Kunstfaglig og didaktisk teori- og forskningsgrunnlag for kreative fag og læreprosesser

 

Presentasjon av emnet

Kreative og praktisk-estetiske læreprosesser er erfaringsbaserte læreprosesser som er knyttet til aktive, kroppslige, opplevelsesorienterte, relasjonelle, innovative og utforskende strategier for helhetlig læring. Begrepet praktisk-estetiske læreprosesser dekker utdanningens intensjon om et innovativt og utviklingsorientert fokus på de læreprosesser som over lang tid er utviklet innen de praktiske og estetiske fagene (PE-fag). Gjennomgående er også samspillet med kunnskap om og impulser fra omverden. Emnet gir en generell innføring i det teori- og forskningsbaserte grunnlaget for analyse og anvendelse av kreative og praktisk-estetiske læreprosesser i ulike praksiskontekster.

I tillegg skal Emne I forberede students valg av masterarbeid gjennom å introdusere aktuelle problemstillinger, nyere forskning og utviklingsarbeid, og aktuelle FoU-prosjekt ved utdanningsinstitusjonen. 

 

Følgende tema vil bli vektlagt emne MACREL L01:

 • Estetiske begreper og estetisk praksis før og nå
 • Praktisk-estetiske læreprosesser og fag- og kunnskapsbegreper
 • Kreativitetsteori og kreativitetsutvikling
 • Improvisasjon i kunstnerisk og didaktisk praksis
 • Læring, estetiske uttrykksformer og forskning
 • Dramaturgi og dramaturgiske formgivingsprosesser
 • Lek og spill som aktiviteter i praktisk-estetiske læringsarenaer

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om estetiske begreper og estetisk praksis før og nå
 • har inngående kunnskap om ulike aspekter ved kreative fag og læreprosesser og om slike prosessers forhold til ulike praktisk-estetiske fag og til kunnskapsbegreper
 • har brei kunnskap om lek og spill som praktisk-estetiske læringsarenaer og som grunnlag for kunstneriske prosesser
 • har bevissthet om og kan bruke dramaturgiske virkemidler i kunstneriske og didaktiske formgivingsprosesser
 • har kunnskap om kreativitet og kreativitetsutvikling og kan bidra i og reflektere over kreative prosesser
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til kreative og estetiske læreprosesser

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kunstnerisk og didaktisk praksis og kreative fag og læreprosesser
 • kan utforme, analysere og vurdere innovative og kreative læreprosesser i samband med estetisk produksjon og kan samarbeide med andre i slike prosesser
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestrer fagområdets uttrykksformer
 • behersker og kan vurdere improvisasjon, lek og spill som metoder og virkemiddel i kreative, kunstneriske og didaktiske praksiser
 • kan drøfte hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt i aktuell litteratur, og hvilke spørsmål som kan stilles innen det aktuelle område

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innen fagfeltet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Krav til forkunnskaper

- Ingen

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være samlingsbasert og nettstøttet. Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter egen estetisk utforskning og produksjon, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt med veiledning, ulike former for individuelt arbeid med veiledning, og bruk av nettbaserte ressurser. Kreativ skaping og analytisk tilnærming preger emnet. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltaking i seminarer og felles drøftinger på studiested og på nett
 • Innlevering av praktisk-estetisk arbeid, rapporter og refleksjonsnotat etter fastsatt plan
 • Deltaking i prosjektarbeid, framføringer og veiledning

Arbeidskrav blir nærmere presisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappe

Bestått/ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige eller trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler