Hopp til innhald

MACREL-NO02 Norskprofil - emne II

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Den norskfaglige profilen innen master i kreative fag og læreprosesser er et studium av tekst og arbeid med skaping og framføring av tekst. Tekstomgrepet omfatter muntlige og skriftlige tekster, analoge og digitale tekster og skjønnlitterære sjangrer og fagtekster. Sentralt i studiet står teori om skaping og framføring av muntlige og skriftlige tekster, og teorier om teksters resepsjon, analyse og tolking. Didaktiske tilnærminger til tekstarbeid vil være gjennomgående i problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring, arbeid med litteratur, muntlige og performative uttrykksformer. Også i arbeidet med det muntlige, lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i andre fag vil didaktiske tilnærminger være gjennomgående. Norskfaget sin plass i skolen, i samtidskulturen og i danningshistoria, og tekstarbeid med sikte på danning og oppøving i estetisk skjønn og kritisk vurdering vil være et sentralt tema i studiet. Kreativt arbeid med tekst vil bli tematisert. Tekststudium som forskingsemne, kjennskap til internasjonal forsking på tekst, og teori og metoder knyttet til forsking på tekst vil stå sentralt.

 

Følgende tema blir vektlagt:

 • Teori om og arbeid med skriving av skjønnlitterære tekster og fagtekster
 • Teori om tekstskaping
 • Fagdidaktiske grunnlagsproblemer og didaktiske tilnærminger til arbeid med tekst
 • Arbeid med tekstskaping, tekstformidling og tekstframføring
 • Tekststudium som forskningsfelt, vitenskapsteoretiske problemstillinger og metoder
 • Utvikling av forskningsskisse

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om litteraturteori med vekt på skjønnlitterære uttrykksformer og fagtekstteori
 • inngående kunnskap om litteraturdidaktikk og didaktisk arbeid med muntlig og skriftlig tekstskaping og formidling
 • spesialisert kunnskap om ulike sider ved profesjonell og kunstnerlig produksjon og framføring av tekster
 • inngående kunnskap om tekst som forskingsobjekt, vitenskaplige tilnærminger og forskningsmetoder basert på fagområdet sin historie, tradisjon og egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere og tolke kritisk skriftlige tekster
 • skape og formidle tekster med ulike uttrykksformer på en selvstendig måte
 • legge til rette for elevers møte med forfattere og profesjonelle utøvere i undervisningssammenheng på en selvstendig måte
 • vurdere selvstendig forskings- og utviklingsspørsmål som er stilt i forskningsarbeid innen tekstforskning, og utforme forskningsskisse og forskningsspørsmål for et masterarbeid i tråd med gjeldende forskingsetiske normer

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge og lede arbeid med kreative skriveprosesser
 • være en ressurs i faglig sammenhenger i spørsmål om tekstkunnskap
 • utvikle et forskingsprosjekt knyttet til tekstkunnskap med tanke på å utvikle relevante problemstillinger og forskingsspørsmål i tråd med gjeldende forskingsetiske normer

Krav til forkunnskaper

- ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAKREL-NO01

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil være samlingsbasert og nettstøttet. Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter egen estetisk utforskning og produksjon, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt med veiledning, ulike former for individuelt arbeid med veiledning, og bruk av nettbaserte ressurser. Kreativ skaping og analytisk tilnærming preger emnet. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet. Skriving av skjønnlitterære tekster og formidling og framføring av muntlige tekster kan inngå i studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Årsplanen/semesterplanen gir detaljert informasjon om studiekrav som må oppfylles for å få vurdering i emnet. Dette kan være:

 • deltaking i førelesninger, seminar og samlinger, og felles drøftinger på studiestedet og på nett
 • innlevering av tekster og oppgaver, rapporter og refleksjonsnotat, og framføring og formidling av muntlige tekster.
 • Deltaking i prosjektarbeid, presentasjoner og veiledning.

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrivne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler