Hopp til innhald

MAS310 Fornybar energi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Energibruk og energiressurser globalt. Solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, geotermisk energi, bølgekraft og tidevannskraft. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

  • kan forklare forskjellen mellom fornybare og ikke-fornybare energikilder.
  • kan gi oversikt over aktuelle  fornybare energiressurser.
  • kan beskrive teknologi for energiproduksjon basert på fornybare energikilder.  

Ferdigheter:

Studenten:

  • kan velge hoveddelene for kraftverk ved vannkraft, solenergi og vindkraft.
  • kan gjennomføre beregninger av energiproduksjon, ytelse, virkningsgrad og kostnader i forbindelse med fornybar energi.
  • Kan skaffe og behandle dataene som kreves for meteorologiske, tekniske og kostnadsberegninger av fornybare energiprosjekter.

Generell kompetanse:

Studenten:

  • har et teknisk og økonomisk begrunnet syn på hvor aktuelle de ulike fornybare energikildene er i vårt distrikt, i Norge og i resten av verden.
  • kan bidra i samfunnsdebatten om energispørsmål.
  • kan foreta vurderinger av miljøspørsmål i forbindelse med energiproduksjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og miljø, Fysikk, Varme- og strømningslære, Prosessteknikk I.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

3 arbeidskrav: 1 Lab med solceller, 1 lab med vindturbin og en individuell innlevering.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurdering: Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler