Hopp til innhald

NAB3041 Sjørett II

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

- Internasjonale sjøfartsregler og hvordan disse er gjennomført i norsk rett.

- Særlig SOLAS, MARPOL, STCW og MLC konvensjonene.

- Havrettskonvensjonen.

- Paris MOU.

- ISM og ISPS kodene.

- Forpliktelser på bakgrunn av EØS avtalen/ fellesskapsregelverk.

- Nasjonale regler om ansvar ved oljeforurensning. 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

- er fortrolig med sentrale konvensjoner utarbeidet av IMO og ILO.

- forstår hvordan Norge kan være med og påvirke innholdet i disse.

- forstår hvordan Norge som nasjonalstat forpliktes.

- forstår hvordan flaggstatens og kyststatens interesser spriker og hvordan det internasjonale regelregimet søker å forene disse interessene.

- skjønner EUs rolle som overstatlig og myndighetsutøvende organ.

Ferdigheter:

Studenten

- er i stand til å anvende regelverket på aktuelle problemstillinger.

- kan tolke og forstå enkeltbestemmelser.

- kan bruke slike enkeltbestemmelser på konkrete, foreliggende saker.

- kjenner til hvilke sertifikater og dokumenter som skal være om bord i henhold til ulike konvensjoner, hvordan sertifikatene kan skaffes og deres gyldighetsperiode.

Kompetanse:

Studenten

- kan håndtere den teoretiske kunnskapen i praktiske situasjoner.

- kan forholde seg til det internasjonale regelregimet uansett hvilken rolle man spiller, det være seg både om bord på skip, i landorganisasjonen, men også som myndighetsperson.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

NAB2016 Sjørett I

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, egenstudier, diskusjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig innlevering som må bestås.

Vurderingsform

Skoleeksamen, 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler iht fagplan.

Mer om hjelpemidler