Hopp til innhald

RAD100 Profesjonen og mennesket

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet gir en introduksjon til faget radiografi, historie og vitenskapelige grunnlag. Emnet omhandler radiografiprosessen og kunnskapsbasert radiografi. Sentralt i emnet er kommunikasjon, ivaretakelse av pasient og bildefremstilling av skjelettsystemet ved konvensjonell røntgen og CT.

Det tilrettelegges for ekstern observasjonspraksis på 1-3 dager veiledet av 3. års studenter og intern ferdighetstrening på SimArena.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 
Studenten…      

 • har kunnskap om undersøkelsesmetoder innen konvensjonelle- og CT undersøkelser av skjelettsystemet
 • har kunnskap om radiografiprosessen
 • kjenner til begrepet bildekvalitet og ulike metoder for å vurdere og måle kvalitet i et bildemateriale
 • kan gjøre rede for teorier, begreper og metoder innen pleie og omsorg som inngår i radiografi
 • kan redegjøre for menneskets grunnleggende behov innen omsorg og pleie
 • kjenner til sentrale kommunikasjons- og veiledningsteorier
 • kjenner til yrkesspesifikke etiske retningslinjer for radiografi
 • kjenner til radiografifagets vitenskapelige grunnlag
 • kjenner til prinsipper og funksjoner for IKT-systemer (e-helse) med fokus på PACS og RIS
 • kjenner til lovverk og regler for taushetsplikt og informasjonssikkerhet samt behandling av sensitiv informasjon
 • kjenner til observasjon som systematisk metode for datainnsamling

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende kunnskap om anatomi og fysiologi for å oppnå god diagnostisk bildekvalitet ved konvensjonelle røntgen- og CT-undersøkelser av skjelettsystemet
 • kan anvende røntgenapparatur til å gjennomføre et utvalg av undersøkelser
 • kan utføre grunnleggende bildebehandling av skjelettsystemet
 • kan gi informasjon til pasient ved undersøkelser av skjelettsystemet
 • kan relevante prosedyrer for å gi individtilpasset omsorg til pasienter, §11B
 • kan anvende kunnskap om relevante lover, regelverk og veiledere
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan utføre datainnsamling ved bruk av observasjon som systematisk metode

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan ivareta hygieniske prinsipper, for å forhindre smittespredning, §11D
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere bildediagnostiske prosedyrer av skjelett tilpasset pasientens kliniske tilstand
 • kan ved hjelp av radiografiprosessen planlegge og utføre kunnskapsbasert radiografi innen konvensjonell røntgen og CT av skjelettsystemet
 • kan systematisk vurdere anatomiske bildekriterier av konvensjonell røntgen og CT-undersøkelser av skjelettsystemet
 • kan planlegge og gjennomføre bildediagnostiske prosedyrer av skjelettsystemet
 • kjenner til radiografens profesjonelle rolle og ansvarsområde
 • formidle faglig kunnskap innenfor emnet
 • kjenner til profesjonens historie og nasjonal profesjonsutøvelse

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i radiografi.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, praktiske ferdigheter, diskusjoner og samarbeidslæring. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, seminar, simulering- og ferdighetstrening på SimArena samt ekstern observasjonspraksis. I tillegg benyttes arbeidsformer som oppgaveskriving, forelesninger og selvstudier. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og ferdighetstrening.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1.Tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning, og observasjonspraksis

2.Ferdighetstrening på SimArena

3.Skriftlig individuell rapport knyttet til radiografiprosessen (800 ord +/- 10%) inkludert skriftlig tilbakemelding til medstudenter (200 ord +/- 10%), 2 forsøk

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Praktisk eksamen
Studenten blir prøvd i ferdigheter og blir hørt i kunnskap.  Maksimum 30 minutter per student.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått karakter, fremstilles studenten til ny praktisk eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA132 - Grunnleggjande radiografi ved konvensjonell røntgen og computertomografi (CT) - Reduksjon: 7,5 studiepoeng