Hopp til innhald

RAD130 Grunnleggende Strålefysikk og bildedannelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende strålefysikk knyttet til røntgendiagnostikk, fysiske prinsipper for bildedannelse og grunnleggende mål for bildekvalitet. Emnet omhandler også apparatlære hovedsakelig knyttet til konvensjonell røntgen, strålevern, vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til eksperiment og bruk av røntgen-apparatur. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…    

 •  kan forklare grunnleggende begreper, teorier og prinsipper i strålefysikken
 • kan forklare grunnleggende dosebegreper og prinsipper for måling av stråling
 • kan forklare anvendelse og virkemåte for apparaturen innen konvensjonell røntgen
 • kjenner til anvendelse og virkemåte for computertomografi (CT)
 • kjenner til bruk av grunnleggende bildebehandling
 • har kunnskap om grunnleggende metoder for å måle objektiv bildekvalitet i medisinske bilder
 • har kunnskap om de grunnleggende strålevernsprinsippene om tid, avstand og skjerming knyttet til bruk av røntgenstråling
 • har kunnskap om grunnleggende metoder for måling av røntgenstråling

Ferdigheter:
Studenten …

 • kan utføre målinger av grunnleggende bildekvalitets-størrelser
 • kan utføre grunnleggende bildebehandling
 • kan beherske bruk av apparatur til måling av stråledoser

Generell kompetanse:
Studenten …

 • har kjennskap til oppbygning og virkemåte for utstyret som brukes ved konvensjonell røntgen og i grove trekk også CT
 • har kjennskap til og anvender fysiske prinsipper knyttet til røntgenstråling, bildedannelse og strålevern

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i radiografi.

Anbefalte forkunnskaper

Strålefysikk er en sentral del av de naturvitenskapelige emnet, og derfor er det en fordel å ha fordyping i, eller interesse for matematikk og fysikk.

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, muliggjøre praktisk utprøving av teoretiske prinsipper, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, team-based learning, seminarer, laboratorieøvelser, forelesninger og selvstudier. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og laboratorieøvelser. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Aktiv deltakelse i 80% i studentaktiv og erfaringsbasert undervisning

Læringsaktiviteten er gyldig i 4 semestre.  

Vurderingsform

Eksamen
4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen, gjennomføres ny eksamen med samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten minne, av typen Casio FX-82ES PLUS eller tilsvarende.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA111 - Grunnleggjande strålefysikk og apparatlære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BRA132 - Grunnleggjande radiografi ved konvensjonell røntgen og computertomografi (CT) - Reduksjon: 1 studiepoeng
 • BRA112 - Bildedanning, apparatlære og bildebehandling innan konvensjonell røntgen og computertomografi - Reduksjon: 1,5 studiepoeng