Hopp til innhald

RAD150 Anatomi, fysiologi og farmakologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om og kunnskap om og forståelse for anatomi, fysiologi og farmakologi. Disse fagene danner grunnlaget for andre emner i studiet, samt en god yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf.

Farmakologi er læren om legemidler som blant annet legger grunnlaget for å forstå virkning og bruk av kontrastmidler. Medikamentregning er også en del av emnet, som legger grunnlag for å kunne utføre korrekt medikamentregning i klinisk arbeid.

I emnet vektlegges særlig nervesystemet, det endokrine system, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nyre- og urinveier, fordøyelsessystemet, samt immunforsvaret og samspillet mellom disse. Sentralt i emnet er også hvordan organsystemene vises på medisinske bilder

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…    

 • har bred kunnskap om anatomi og fysiologi i alle organsystem, med særlig vekt på nervesystemet, det endokrine system, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nyre- og urinveier, fordøyelsessystemet, samt immunforsvaret
 • har bred kunnskap om topografisk anatomi i nevnte organ- og organsystemer og hvordan ulike morfologiske og fysiologiske egenskaper vises i medisinske bilder
 • har kunnskap om generell farmakologi og legemiddelregning
 • kan forklare hvordan legemidler absorberes, distribueres, brytes ned og elimineres i kroppen
 • kan forklare indikasjoner, kontraindikasjoner, virkningsmekanismer og bivirkninger for utvalgte legemidler, inklusive kontrastmidler
 • kjenner til relevant lovgivning og forskrifter for legemiddelbruk

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan gjenkjenne normal anatomi i overnevnte organ og organsystem på medisinske bilder
 • kan anvende faglig kunnskap om anatomi og fysiologi i medisinske bilder av caput, thorax og abdomen
 • kan beherske topografisk anatomi og viser bildeforståelse
 • kan beherske sentral medisinsk terminologi
 • kan beherske sikker legemiddelregning

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan systematisk identifisere anatomi og fysiologi opp mot bildekriterier og som grunnlag for sikker diagnostikk
 • kan formidle kunnskap innen emnet skriftlig og muntlig
 • kan formidle legemiddelinformasjon om bruk, bivirkninger og identifisere risikofaktorer ved bruk av kontrastmidler og andre aktuelle legemidler

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i radiografi.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnet RAD120.

Undervisnings- og læringsformer

I emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, praktisk læring og diskusjon. Ulike arbeidsformer kan være gruppearbeid, omvendt klasserom og studentdrevet undervisning («peer-teaching») og oppgavetimer. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og ferdighetstrening. I tillegg benyttes arbeidsformer som oppgaveskriving, forelesninger og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Tilstedeværelse i 80 % i studentaktiviserende- og erfaringsbasert undervisning
2. Test i farmakologi, 4 forsøk
3. Test i medikamentregning, 4 forsøk

 Læringsaktivitetene  er gyldig i fire semestre.

Vurderingsform

Eksamen
4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen, gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA122 - Biomedisin, emne 2 - anatomi, fysiologi, patologi - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • BRA133 - Røntgenundersøkingar, sjukepleiarprosedyrar og ivaretaking av pasient - Reduksjon: 1 studiepoeng