Hopp til innhald

RE6-2004 Omdømme & Strategisk kommunikasjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Innhold:

 • Begrepsavklaringer omdømme, image, identitet
 • Bygge og kommunisere omdømme
 • Omdømme og Corporate Social Responsibility (CSR)/samfunnsansvar
 • Måling av omdømme
 • Kommunikasjonsteori
 • Kommunikasjonsmodellar og modellar for informasjonsprosessering
 • Kommunikasjons-strategi og kommunikasjons-planlegging

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om metodar og modellar for å byggje, kommunisere og måle omdømmeha
 • kunnskap om ulike omgrep, verktøy og prosessar for de strategisk kommunikasjonsarbeid

Ferdigheiter

Studenten kan

 • utarbeide ein analyse av organisasjonen sitt omdømme
 • utarbeide kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan basert på strategiske analysemetodar og modellar

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan identifisere og håndtere organisasjonen sine relasjonar på best mogleg måte for å utvikle og ivareta organisasjonen sit omdømme
 • har evne å sjå heilskapen i det strategiske arbeidet som kreves for å kunne bygge og opprettholde eit sterkt og varig omdømme.
 • forstår at organisasjonens kommunikasjonsarbeid er ei strategisk oppgåve som må plasserast på strategisk leiarnivå.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

OR6-1005 Strategi; OR6-102 Marknadsføring.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil variere mellom forelesing og oppgåveløysing i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det skal leverast inn eitt obligatorisk arbeidskrav.

Arbeidskravet skal løysast i grupper.  Individuell oppgåveløysing må godkjennast av faglærar. 

Evaluering: Godkjent/Ikkje godkjent

Arbeidskravet må væra godkjent for at studenten kan meldast opp til eksamen. 

Vurderingsform

Heimeeksamen i 4 dagar i grupper. Individuell oppgåveløysing må godkjennas av faglærer.

Bokstavkarakter A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Meir om hjelpemiddel