Hopp til innhald

THO801 E-helse og velferdsteknologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Bruk av e-helse i helse- og omsorgstjenestene er et nasjonalt satsningsområde, og er et område hvor helsepersonell ofte mangler nødvendig kompetanse. Helsepersonell må kunne vurdere og ta stilling til alternative teknologiske løsninger knyttet opp til den enkeltes behov.

Emnet har som mål å tilrettelegge for at studentene skal utvikle kunnskap innen bruk av e-helse. Emnet har videre som mål å stimulere til fagkritiske holdninger i sammenheng med utvikling og bruk av e-helse. Studentene tilegner seg teknologiske basiskunnskaper som danner grunnlag for videre utvikling av kompetanse.

Emnet skal styrke helsepersonells kompetanse innen bestilling, bruk og konsekvenser av e-helse til helse- og omsorgsformål

 • Innføring i bruk av begrep
 • Ulike e-helseløsninger
 • Ulike brukergrupper
 • Konfigurasjon av utstyr
 • Utvikling av bestillerkompetanse
 • Standarder
 • Hjemmets betydning
 • Etikk
 • Lovverk
 • Samfunnsøkonomi

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap,

ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om aktuell og relevant teknologi som kan benyttes for tjenestemottakere og tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestene
 • har kunnskap om organisatoriske og samfunnsøkonomiske konsekvenser ved bruk av e-helse
 • har inngående kunnskap om ulike aktører, roller og ansvar knyttet til e-helse
 • kan analysere mulighetene for nyskaping og innovasjon innen helse og omsorg ved innføring av e-helseløsninger

Ferdigheter: Studenten...

 • kan delta som brukerrepresentant i spesifikasjon og testing av e-helseløsninger for tjenestemottaker
 • kan vurdere anvendelse av teknologi/e-helse i helse- og omsorgstjenestene fra ulike perspektiv
  • nytte og hensiktsmessighet for tjenestemottaker og for tjenesteyter
  • muligheter og utfordringer knyttet til anvendelse av teknologi
  • samfunnsøkonomi

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan analysere og kritisk vurdere etiske og juridiske problemstillinger knyttet til bruk av e-helse
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i helse- og omsorgssektoren
 • kan kommunisere og samhandle om faglige problemstillinger i tverrfaglig samarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Praktiske øvinger, individuelle og gruppebaserte innleveringer og framføringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1: Fire innleveringer i emnet

1. innlevering er individuell. Maks 300 ord

2. innlevering er individuell, Maks 500 ord

3. innlevering er i gruppe Maks 3000 ord

4. innlevering er individuell. Maks 500 ord

Arbeidskrav 2: Aktiv deltagelse i gruppearbeid

Arbeidskrav 3: Deltagelse på minimum 4 av 6 samlingsdager

Ved ikke godkjent innlevering gis det anledning til å bearbeide og levere arbeidskravet på nytt en gang.

Obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i påfølgende semester.

Vurderingsform

Muntlig eksamen i gruppe på inntil 4 studenter med individuell vurdering.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • OMT501 - Omsorgsteknologi - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • OMSTEK1101 - Tverrfagleg vidareutdanning i omsorgsteknologi I - Reduksjon: 15 studiepoeng