Hopp til innhald

BYG113 Fysisk planlegging

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Hvordan kan arealplanlegging bidra til en miljøvennlig og klimavennlig utvikling? Hvordan gjøre veger, gater og uteareal tilgjengelig for alle? Hvordan håndtere overvann slik at det inngår som en ressurs for opplevelse, lek og biologisk mangfold?

Emnet gir en innføring i fysisk planlegging og omhandler planfaglige problemstillinger knyttet til en bærekraftig utvikling og fortetting som et arealpolitisk mål. Målet er å gi studentene kjennskap til de forutsetninger og krav som ligger i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, blant annet knyttet til miljø, klima, energi, universell utforming og estetisk utforming av omgivelsene.

I emnet inngår en prosjektoppgave hvor det utarbeides en detaljreguleringsplan for et utbyggingsområde. Detaljregulering er et viktig verktøy for byggesaksbehandling, ettersom det er her krav og rammer for en byggesak fastsettes. Det vil bli lagt vekt på kunnskap om teknisk infrastruktur og den konseptuelle og formgivende del av planarbeidet.

Innhold:

 • Arealplanlegging og planutforming
 • Planteori og planhistorie
 • Lovverk, plansystem og planprosess
 • Statlige planretningslinjer- og bestemmelser
 • Analysemetoder og verktøy i fysisk planlegging
 • Dataverktøy

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • kjenne til planteori og planhistorie
 • ha kunnskap om lovverk og andre planfaglige rammebetingelser
 • ha kunnskap om formgivningsprinsipp for areal, bebyggelse og infrastruktur
 • kjenne til analysemetoder og verktøy
 • kjenne til digital planframstilling

Ferdigheter

 • anvende plan- og bygningsloven i planlegging av bygg, infrastruktur og uteområder
 • vurdere alternative løsninger og redegjøre for konsekvenser av ulike tiltak
 • utforme en arealplan (planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser)
 • framstille digitale arealplaner

Generell kompetanse

 • innhente og anvende relevant informasjon
 • samarbeide med andre om faglige problemstillinger
 • formidle faglige problemstillinger både skriftlig og muntlig

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG110 Veg- og arealplanlegging

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger kombinert med øvingsoppgaver, enkeltvis eller i gruppe. Prosjektarbeid i gruppe. Skriftlig og muntlig presentasjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Prosjektoppgave (60% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (40% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Plan- og bygningsloven

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB052 - Arealplanlegging - Reduksjon: 10 studiepoeng