Hopp til innhald

ING1027 Teknisk sikkerhet i prosessindustrien

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene en grundig innsikt i HMS filosofien i prosessindustrien, samt se på spesielle situasjoner rettet mot brann og eksplosjon. Det skal fokuseres på barrieretenkning, fordeler og ulemper med de forskjellige sikringstiltakene, både innen helse, miljø og sikkerhet. Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i risikoanalyse og ulike metoder for å belyse en virksomhets risikobilde.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre greie for barrierefilosofien og barriereelementer.
 • Kan gjøre greie for risikoanalyse med fokus på etablering av barrierebildet.
 • Kan redegjøre for jetbrann, BLEVE og gasseksplosjoner.
 • Kan redegjøre for risikobildet ved ulike prosessanlegg.
 • Har kunnskap om effekt fra varmestråling og overtrykk.
 • Ha kunnskap om ulike utfordringer ved evakuering, rømning.
 • Har kjennskap til forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende.

 

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Beregne verdier for BLEVE: diameter, stigehøyde og varmestråling.
 • Beregne overtrykk ved eksplosjon.
 • Angi sikkerhetssoner i forbindelse med prosessanlegg for antennelse og eksplosjon.
 • Beregne varmeståling fra brann og angi risiko for personer og konstruksjoner I nærheten.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.
 • Angi metoder for risikoanalyse.
 • Utføre enkle risikoanalyser og beregne PLL og FAR.
 • Reflektere over barrieremodeller og  ALARP prinsippet.

- Kompetanse:

 • Studenten kan formidle fagstoff skriftlig.
 • Studenten kan bruke dataverktøy for å utføre beregninger og presentere faglig stoff.
 • Via arbeidsformen i grupper kan studenten reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Studenten kan identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja, Skriftlig test

Vurderingsform

Del 1: Prosjektrapport i gruppe, teller 30% av totalkarakter.

Del 2: Muntlig eksamen i gruppe, teller 20 % av totalkarakter.

Del 3: Skriftelig eksamen, 4 timer, teller 50% av totalkarakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk). Alle delene må bestås.

Prosjektet omhandler en storulykke. Studentene jobber med prosjektet i grupper på 3-5 under veiledning i løpet av semesteret. Sluttrapport blir vurdert.

Muntlig eksamen består av presentasjon av rapporten med eventuell muntlig eksaminasjon av faglærer. I tillegg til klassen er det også mulig for andre interesserte å høre på og stille spørsmål hvis det er tid.

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen, skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING1022 - Teknisk sikkerheit i prosessindustrien - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING1018 - Risikoanalyse I - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2032 - Teknisk sikkerheit - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING3022 - Eksplosjonssikring - Reduksjon: 5 studiepoeng