Hopp til innhald

ANE505 Kliniske studier 2

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom 8 uker kliniske studier lære å utføre ferdigheter og prosedyrer i et raskere tempo og i mer komplekse situasjoner, uten at det går utover presisjon og koordinasjon. Under veiledning  utvikles ferdigheter i å innlede, vedlikeholde og avslutte generell anestesi, og identifisere pasientens behov for sykepleie og omsorg. Kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og kollegaer skal mestres. Emnet skal gi mulighet til å vise faglig progresjon, ta ansvar og i økende grad gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie. Pasientens sikkerhet er sentralt i emnet.

Det vektlegges en reflektert og klinisk integrert anvendelse av kunnskaper basert på, egne og fagfellers erfaringer, forskning og pasientens og pårørendes preferanser for beste praksis i anestesisykepleien.

Emnet omhandler også klinisk integrert læring i kunnskapshåndtering som gir nødvendige ferdigheter for å arbeide kunnskapsbasert. 

 • Teknikk og utstyr for avansert luftveishåndtering
 • Ulike stadier - innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi
 • Postoperativ overvåkning og sykepleie
 • Ordinasjon og administrasjon av medikamenter
 • Anestesi til ulike aldersgrupper
 • Anestesi ved ulike kirurgiske inngrep og medisinske tilstander
 • Observasjon, overvåkning og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • Prinsipper ved og bruk av ikke tekniske ferdigheter

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om hvordan de vanligste anestesimetoder og anestesimidler virker og benyttes
 • har inngående kunnskap om innledning, vedlikehold og avslutning av en anestesi
 • har inngående kunnskap om de vanligste komplikasjoner under anestesi
 • har inngående kunnskaper om det å opprettholde og gjenopprette vital funksjoner under anestesi, overvåkning, ved akutt og kritisk sykdom eller avansert medisinsk behandling
 • har inngående kunnskap om spesielle forhold ved ulike kirurgiske inngrep som har konsekvenser for valg av og anvendelse av ulike anestesiformer, -teknikker og medikamenter
 • har inngående kunnskap om egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller krav til valg av utførelse av anestesi
 • har inngående kunnskap om ulike kirurgiske undersøkelser og inngrep og hvordan dette virker på pasientens situasjon og anestesisykepleierens ansvar og funksjon

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan motta og innhente nødvendig informasjon fra pasient og journal for sikker ivaretagelse av pasient - og gjennomføring av anestesi
 • kan forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø
 • kan selvstendig administrere og evaluere forordnete medikamenter før, under og etter anestesi
 • kan delta aktivt i et flerfaglig og tverrfaglig samarbeid om pasientbehandlingen i samsvar med egen kompetanse, etiske retningslinjer og innenfor rammen av lover og bestemmelse
 • kan reflektere over etiske og faglige problemstillinger i møte med den akutt kritisk syke pasienter

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har inngående kompetanse i tekniske og ikke tekniske ferdigheter i samhandling med pasient, pårørende og personell
 • kan utføre anestesisykepleie til ulike pasientgrupper før, under og etter anestesi
 • kan kommunisere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen anestesisykepleie med utgangspunkt i relevant fagkunnskap, forskningskunnskap, aktuell klinisk erfaringskunnskap og pasientkunnskap
 • kan forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensinger
 • kan kvalitetssikre anestesisykepleie ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • kan identifisere, vurdere og anvende forskningsbasert kunnskap innenfor anestesisykepleie

Krav til forkunnskaper

ANE503 og ANE504 (Kliniske studier 1) må være bestått

Undervisnings- og læringsformer

 • Kliniske studier og selvstudier
 • Klinikksamling
 • Veiledningssamtaler
 • Praktiske øvelser
 • Simulering
 • Skriftlig individuell læringsutbyttebeskrivelse knyttet til praksisstedet
 • Refleksjonsnotat ukentlig 
 • Innlevering av evalueringsdokumentasjon og evalueringssamtale
 • Gruppeveiledning og innlevering av kunnskapsbasert fagnotat anestesisykepleie fag og funksjon

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksisvurdering vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sine kliniske ferdigheter, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt.I tillegg inngår skriftlig arbeid. 

Inkludert i vurderingen inngår skriftlig arbeid knyttet til læringsutbyttebeskrivelsen, relatert til praksisstedet, studentens egen evaluering, refleksjonsnotat og fagnotat i kunnskapsbasert praksis knyttet til anestesisykepleie, fag og funksjon. 

En praksisperiode kan omfatter en eller flere seksjoner, der alt må være godkjent før emne kan vurderes til bestått/ikke bestått.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksisperiode 

Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode.

Studenten må selv legge vurderingsskjema inn i WiseFlow, senest en uke etter vurderingssamtalen.

Se informasjon om praksis for FHS

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler