Hopp til innhald

BAMM3002 Prosjektledelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

 • Særtrekk ved prosjekter i samfunnet generelt, og maritim næring spesielt.
 • Strategisk og organisatorisk forankring av prosjekter 
 • Overordnet prosjektplanlegging - mål og milepæler 
 • Detaljplanlegging av prosjektarbeidet - aktivitetsplanlegging 
 • Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging 
 • Prosjektorganisering - arbeidsdeling og ansvar 
 • Prosjektøkonomi 
 • Modeller for prosjektgjennomføring 
 • Den prosjektorienterte virksomheten 
 • Erfaringsoverføring i og mellom prosjekter
 • Ledelse i prosjekt.
 • Arbeidsformer og bruk av team prosjekter
 • Virksomhetens prosjektkultur 
 • Håndtering av usikkerhet i prosjekter
 • Innkjøp i prosjekter
 • Bruk av kontrakter og håndtering av disse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • forstår hvorfor prosjekter anvendes som et nødvendig verktøy for å løse komplekse oppgaver i den maritime næringen 
 • kjenner til de metoder som brukes i prosjekter for å ivareta ledelse, planlegging, kontroll og frigjøring av kreativitet 
 • har forståelse for ledelse i prosjekter
 • har kunnskap om risiko og risikostyring i prosjekter.
 • kan identifisere kjennetegn ved ulike prosjektformer og hva som kjennetegner effektive og mindre effektive prosjekter. 
 • forstår hvordan enkeltprosjekter skal kjøres for å oppnå ønskede gevinster 
 • har kjennskap til de prosesser, verktøy, metoder og begreper som inngår i prosjektledelse i den maritime næringen. 
 • kjenner til hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter. 
 • kan gjenkjenne begreper som målformulering, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • planlegge, følge opp og lede prosjekter i maritim industri, og være en konstruktiv og god deltaker i prosjekter 
 • reflektere rundt ledelse av prosjektorienterte virksomheter, inkludert sammenhengen mellom enkeltprosjekter, organisasjonens prosjektportefølje og overordnede mål 
 • anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter.  
 • anvende og forstå ulike ledelsesprinsipper til bruk i prosjekter.
 • forstå og reflektere over risiko og muligheter i prosjekter.
 • forstå og anvende enkle elementer knyttet til økonomi, økonomistyring og budsjettering i prosjekter.
 • reflektere over prosjekters betydning for organisasjonen og bruk i samfunnet generelt.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har forståelse for prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til internasjonale prosjekter. 
 • har forståelse for hva det vil si å jobbe i et team hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.
 • har forståelse for ledelse, ledelsesverktøy og prinsipper brukt i prosjekter- samt evne til å reflektere over eget lederskap og praksis.
 • har forståelse for og kan benytte seg av de verktøy og metoder som ligger til prosjektfaget.
 • kan delta aktivt i faglige diskusjoner og har evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Nettbasert undervisning med to samlinger à 4-5 dager.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil to obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret.

Vurderingsform

Individuell fagoppgave teller 100%.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler