Hopp til innhald

BAMM3003 Operasjon og drift av skip i polare områder

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Modul 1: Gjeldende internasjonal og lokalt regelverk i polare områder og politikk og forvaltning i Nordområdene.

Modul 2: Grunnleggende om havis, ismekanikk, ising, polar meteorologi/oseanografi. Isnavigasjon, planlegging, håndtering og operasjoner av fartøy i is med simulatortrening.

Modul 3: Maritim beredskap Polare områder, herunder SAR og Oljevernberedskap. Kommunikasjon, infrastruktur og logistikk i Polare områder

Modul 4: Materiallære, teknisk sikkerhet, is- og kuldepåvirkning i kaldt klima. Skipsteknologi og klassifisering av fartøy som skal operere i Polare områder.

Læringsutbytte

 • Generell kunnskap om dagens situasjon innen utvikling av grønn teknologi i maritim industri. Dette inkludert bakgrunn, lover og forskrifter og politisk rammeverk.
 • Kjenne til utvikling og implementering av grønn teknologi innen fem spesifikke emneområder
 • Forstå og vurdere fagstoff for en bestemt grønn maritim teknologi.

 • kan anvende faglig kunnskap og finne relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid og treffe begrunnede valg innen maritim grønn teknologi.
 • - Utforske selv, snakke med bedrifter, forske på nett
 • Kan reflekterer, finne og vurdere fagstoff og framstille dette
 • - gruppebasert prosjektoppgave, eller blogg underveis, som student eller studentgruppe (et underveis opplegg).
 • slik at det belyser en problemstilling innen grønn maritim teknologi ved bruk av faglige relevante verktøy.

 • Kunne utføre studier av bestemte grønne teknologier.
 • Kjenne til nytekning og kunne formidle sentralt fagstoff.
 • Ha innsikt i etiske problemstillinger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Klasseroms undervisning, seminarer, nettbasert undervisning, simulatorøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske innleveringer.

Vurderingsform

Mappeeksamen

Karakterskala:  A-F. Alle mappeelementene må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Mappe - alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt.

Skriftlig eksamen - ingen.

Mer om hjelpemidler